Alt om arealutvidelse og salg av fellesareal

Postet av OBF den 16. Aug 2022

Dersom eier i boligselskapet ønsker å kjøpe et areal som i dag tilhører fellesskapet eller utvide leilighetsarealet med egen bod, er det viktig å være klar over hva som må sjekkes opp, hvilke krav som stilles og hvordan man skal gå frem.


Gå til:

 1. Forberede sak til årsmøte/generalforsamling
 2. Forslag til vedtak på årsmøte/generalforsamling
 3. Under årsmøte/generalforsamling
 4. Etter årsmøte/generalforsamling
 5. Når utbyggingen er utført
 6. Reseksjonering


1. Sjekk vedtektene i boligselskapet

Arealutvidelse er et samlebegrep ved;

 • Kjøp av fellesareal for utbygging av egen leilighet
 • Kjøp av fellesareal for å opprette nye leiligheter
 • Sammenslåing av leiligheter
 • Oppdeling av leilighet til flere bruksenheter 


Disse disposisjonene innebærer endring av andels-/sameiebrøken for den enkelte leilighet. Ved utbygging av eksisterende leilighet eller opprettelse av nye leiligheter vil den totale andels-/sameiebrøken i boligselskapet øke, og selskapet kan dermed få økte inntekter.


Arealutvidelse kan oppleves som en omfattende prosess. Mange parter skal involveres og informeres, og ofte vet man ikke hvordan man skal komme i gang. Derfor har vi i denne artikkelen presentert fremgangsmåten ved salg av fellesareal. Oversikten er ikke uttømmende, men gir en beskrivelse av prosessen og gjennomføringen i praksis.


2. Forberede sak til årsmøte/generalforsamling

Som utgangspunkt følger det av loven at det er årsmøtet eller generalforsamlingen (heretter ÅM og GF) som har fullmakt til å selge areal. 


I enkelte boligselskaper har ÅM/GF unntaksvis gitt styret fullmakt til salg av fellesareal. I disse tilfellene sender man søknad om kjøp av areal direkte til styret. Det er derfor viktig at du sjekker boligselskapets vedtekter samt tidligere protokoller fra ÅM/GF. Dersom du er usikker, kan det være lurt å ta kontakt med styret. 


Forberede sak til årsmøte/generalforsamling


Dersom det ikke er styret du skal kontakte ved kjøp av fellesarealer, er det ÅM/GF du skal henvende deg til. For at saken skal kunne stemmes over på årsmøtet/generalforsamlingen må hovedinnholdet i saken fremgå klart av innkallingen. Forslaget bør sendes til styret i god tid før møtet skal avholdes. 


For å sikre at GF/ÅM er tilstrekkelig opplyst, bør du som ønsker arealutvidelse, avklare følgende i forsalget: 

 1. Areal
  Oppmåling av fellesareal som ønskes kjøpt (takhøyde må være over 1,9 meter for at rommet skal regnes med som bruksareal).

 2. Pris per kvm
  Flere boligselskap som har utført denne praksisen tidligere, har fastsatt pris per kvm i vedtak ved tidligere ÅM/GF – sjekk derfor dette først. I henhold til likhetsprinsippet skal prisen følge tidligere praksis. Dersom boligselskapet ikke har et utgangspunkt for pris, bør takstmann kontaktes for fastsettelse av pris.

 3. Informasjon om forventet gjennomføringsplan
  Herunder tidshorisont, støy, avfallshåndtering.

 4. Bodplan
  Dersom boder blir berørt av arealutvidelsen skal det legges frem alternativ bodplan/-fordeling. Må nye boder bygges eller eksisterende flyttes? 

OBS!Dersom du ønsker å kjøpe bodareal, og bor i et sameie der bodene i fellesarealet er seksjonert som tilleggsdel, må eier av bodarealet uttrykkelig godkjenne reseksjonering.
3. Forslag til vedtak på årsmøte/generalforsamling

Hvert boligselskap skal i henhold til loven behandle alle omgjøringer av fellesarealer eller utvidelse av eksisterende bruksenheter. Det betyr at eier må fremme sak overfor, samt få godkjent vedtaket, ved et ÅM/GF. Det er altså den som fremmer forslaget som skal gjøre rede for saken. Det vil derfor være hensiktsmessig å minimum inkludere punktene som ble beskrevet i forrige punkt.


4. Under årsmøte/generalforsamling

For å få gjennomslag ved ÅM/GF kreves det et flertall blant de oppmøtte. Både burettslagslova og eierseksjonsloven avklarer hvor stort flertall som kreves ved arealutvidelse. 


Sameier (eiersl § 49): Minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

 • I sameier med kun boligseksjoner har hver seksjon én stemme. 
 • Dersom sameiet er kombinert bolig/næring eller rene næringssameier, stemmer man etter sameiebrøken dersom ikke annet er vedtektsfestet. 


Borettslag (brl § 8-9): Minst to tredjedels flertall. Hver andelseier har én stemme på generalforsamlingen. Dette gjelder selv om en andelseier unntaksvis skulle eie flere andeler.


5. Etter årsmøte/generalforsamling

Dersom eier fikk flertall for arealutvidelse ved ÅM/GF er neste steg å starte prosessen hos Plan og bygningsetaten. Du finner informasjon og veiledning på kommunens hjemmeside. 


6. Når utbyggingen er utført

Etter at utbyggingen er gjennomført og ferdigattesten på plass, skal forretningsfører av boligselskapet kontaktes. Det skal nå beregnes en ny andels-/sameiebrøk for den utbygde leiligheten. Årsaken er at eier som har fått gjennomført arealutvidelsen, vil måtte bære en større andel av felleskostnadene, i tillegg til en høyere andel fellesgjeld. 


For at OBF som forretningsfører skal kunne beregne nye felleskostnader, må vi ha følgende informasjon:

 • Signert kjøpekontrakt for utbyggingsrett som regulerer pris for arealet, beregning for nye felleskostnader og dato for når nye felleskostnader skal løpe fra. 
 • Ferdigattest og eventuelt midlertidig brukstillatelse fra Plan- og bygningsetaten. 
 • Oppmåling av leilighetens bruksareal før og etter arealutvidelse. 

OBS!Har du innredet bod i leiligheten? Dersom du etter arealutvidelsen ikke lenger har bod utenfor, men integrert i leiligheten, vil du kunne trekkes fra dette arealet i beregningen av nye felleskostnader.
7. Reseksjonering

Når en arealutvidelse er gjennomført i et sameie, må styret foreta en reseksjonering når ferdigattesten foreligger. OBF kan bistå styret med reseksjoneringen. 


Har du spørsmål?

Våre ansatte har flere års erfaring med arealutvidelse. Ikke nøl med å ta kontakt med våre rådgivere dersom du har spørsmål om arealutvidelse i ditt boligselskap.Hva skjer hvis et styremedlem ønsker å fratre styrevervet?

Postet av OBF den 16. Aug 2022

Du har påtatt deg et styreverv, men så skjer det endringer i livet ditt som gjør at du ikke lenger kan utføre vervet du har blitt valgt til. Hva gjør du da? Må du sitte ut perioden din eller kan du førtidig fratre ditt verv med loven i hånd?


Selv om man er valgt til å sitte i ett eller to år som styremedlem eller -leder i et boligselskap, kan det oppstå situasjoner i livet som gjør at det blir vanskelig å utføre jobben man har påtatt seg. Hva som skyldes fratredelsen, kan være mange. Det kan være større endringer i livssituasjonen som eksempelvis fraflytting, endring i arbeidssituasjonen eller sykdom i nær familie. 


Uansett årsak, skal det foreligge særlige grunner til fratredelsen, i tillegg til at du må gi beskjed om det innen rimelig tid.

I Eierseksjonsloven §55 heter det blant annet at: 
«… Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.»

Og i Borettslagslovens § 8-3 (2):
«Ein styremedlem har rett til å gå av før tenestetida er slutt, dersom det er særleg grunn til det. Styret og den som har valt styremedlemmen, skal ha rimeleg førehandsvarsel.»
Hva er «særlige grunner»?

Men hva kan betegnes som «særlige grunner»? Sykdom, endret livssituasjon i form av for eksempel endret familieforhold og flytting fra boligselskapet må kunne regnes som «gyldige» grunner for å fratre tidligere. 


Hvordan skjer fratredelsen i praksis?

Når den som ønsker å fratre vervet har gitt beskjeden til styret, må vervet erstattes av en annen. Det er naturlig å tenke at det da er varamedlemmene som tiltrer, men det er det ingen automatikk i. Det må innkalles til et ekstraordinært årsmøte/generalforsamling for å få det formelle på plass. 


Når vervet er erstattet og endringsmelding er sendt til og registrert av Brønnøysundregistrene, er tidligere styremedlem fritatt fra sitt verv og påfølgende ansvar. 


Hvis du av en eller annen årsak er nødt til å fratre med «umiddelbar» virkning så kan du selv melde egenfratreden på Altinn. Du fritas da fra ditt verv så snart Brønnøysundregistrene har behandlet saken. 

OBS!
Vervet ditt blir da stående åpent inntil et nytt medlem er valgt av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte/generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling.

Kan styret kreve tilgang til leilighetene for å gjennomføre vedlikehold?

Postet av OBF den 3. Aug 2022

Styret kan kreve å få komme inn i en leilighet i boligselskapet, men kun for å gjennomføre gyldig vedtatte vedlikeholdstiltak. I tillegg må eier varsles i forkant.


Fra tid til annen vil det være helt nødvendig med rehabilitering, tilsyn eller kontroll av felles installasjoner som gjerne strekker seg gjennom flere leiligheter. 


Det kan eksempelvis inkludere;

 • vann- og avløpsrør
 • ventilasjon
 • TV/bredbånd
 • brannsikring


Eiers ansvar å gjøre leiligheten tilgjengelig

For å gjennomføre disse installasjonene, er det ofte vesentlig å få tilgang til den enkeltes leilighet. Styret, eller den styret gir fullmakt, kan da kreve tilgang for å få dette gjennomført. Enten du som eier selv bor i den aktuelle leiligheten, eller leier den ut, er det ditt ansvar å gjøre leiligheten tilgjengelig på et angitt tidspunkt.


Varsel med rimelig frist

Styret skal med rimelig frist gi et forhåndsvarsel til beboerne om kommende prosjekter som krever tilgang til leilighetene. Omtrent 14 dagers varsel må anses som god nok frist. Dersom det likevel ikke gis tilgang på angitt tidspunkt til tross for et slikt varsel vil boligselskapet kunne kreve erstatning for merkostnader som måtte oppstå. 

Eierseksjonsloven § 33 omhandler sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. Her heter det at;
«seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner (…). Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.»Borettslagsloven § 5-17 (3) omhandler borettslagets vedlikeholdsplikt og sier at; 
«andelseigaren skal gi tilgjenge til bustaden for utføring av arbeid (…), og for ettersyn i høve til slikt vedlikehald, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomførast slik at det ikkje er til unødig ulempe for andelseigaren eller annan brukar av bustaden.»


Vi søker medarbeider: Erfaren jurist med interesse for boligrett

Postet av OBF den 2. Aug 2022

Til vår forvaltningsavdeling søker vi en erfaren jurist som ønsker å jobbe med eiendomsrett - hovedsakelig innen burettslags-, aksje- og eierseksjonsloven. Vi søker en person med noen års arbeidserfaring og som har interesse for faget, er løsningsorientert, har gode samarbeidsevner og vil yte det lille ekstra.


Les mer om og søk på stillingen på Finn.no


Vi ser frem til å høre fra deg!Nå kan styret håndtere all e-post i OBFportalen

Postet av OBF den 1. Aug 2022

For å sikre bedre kommunikasjon og tilgang, introduserer OBFportalen en teknologi som gjør det mulig for styret å integrere dagens e-post og samle alt på ett sted. 


Som styremedlem besøker man jevnlig OBFportalen i forbindelse med styrearbeidet. Her har man til nå blant annet kunnet signere viktige dokumenter, godkjenne fakturaer, samt få fullstendig oversikt over økonomien og beboerne i boligselskapet. For å gjøre styrearbeidet enda mer sømløst, lanserer vi nå løsningen som tilkobler e-posten dere i dag benytter som postkasse for boligselskapet, til OBFportalen. Det betyr at dere fremover vil kunne motta og svare på henvendelser enkelt i en løsning dere allerede bruker. 


Dere vil også enkelt kunne logge saker i innboksen som behandlet, eller knytte e-poster til saker som skal styrebehandles i et styremøte. Da opprettes en egen sak i styreprotokollen i OBFportalen. Alle i styret vil ha automatisk genererte signaturer, og man vil enkelt kunne se hvem som har behandlet, svart på og slettet meldinger i innboksen. 


Se hvordan man tilknytter styrets e-post i OBFportalen lengre ned i artikkelen. 


Gjelder kun for Gmail og Office 365

Ved lansering er det kun støtte for to e-postleverandører; Office 365 og Gmail. Det betyr at tjenesten dessverre ikke er tilgjengelig for boligselskap som benytter seg av annen e-postleverandør. 


Felles styrepostkasse – klare fordeler

Dersom styret i dag benytter privat e-postadresse i forbindelse med styrearbeid og henvendelser fra beboere, bør dere tenke dere om. Det er klare fordeler ved å opprette en egen e-postadresse som beboere kan henvende seg til. I tillegg til at alle i styret kan besvare samme e-postkonto, er det enklere å overføre arbeidet til nye styremedlemmer, samtidig som man unngår at viktig historikk går tapt ved fratredelse. Les mer om hvorfor styret ikke bør bruke privat e-post i styrevervet.


 

Slik kobler du styrets e-post til OBFportalen

1. Logg inn i OBFportalen

(Dersom dere allerede har benyttet dere av denne tjenesten i OBFportalen, vil dere nå møte en melding på forsiden som forteller at dere må logge inn i styrets e-postkonto på nytt).


2. Gå til Kommunikasjon på venstre vertikale meny


3. Velg deretter Innstillinger i den horisontale menyen


4. Under «Styrets tilkoblede e-postkonto» har dere anledning til å legge til e-posten dere benytter i dag ved å klikke på «+ Legg til»


Velg videre fremgangsmåte for:

Gmail

5. Velg hvilken leverandør som gjelder for styrets e-postkonto – her «legg til Gmail konto».


6. Fyll inn e-postadresse og App passord for Gmail. 7. For å opprette et App passord, må følgende gjøres: 

 1. Åpne en ny fane i nettleser, og logg inn på styrets Gmail-konto ved å gå til https://gmail.com 2. Gå til konto og trykk på «Administrer Google-kontoen din». 3. Velg «Sikkerhet i menyen til venstre. 4. Påse at «Totrinnsbekreftelse» er slått på for denne kontoen.


 5. Klikk deretter på «App-passord» (krever at passord til e-postkonto må skrives inn på nytt) 6. I første nedtrekksliste, velger man «E-post», og i andre nedtrekksliste velger man «Annen (egendefinert navn)».


 7. Nytt felt fremkommer, her kan man navngi koblingen, eksempelvis «E-post i Portalen». Trykk så på «Generer».


 8. Google vil nå gi et App-passord som skal benyttes for å koble til i OBFportalen. Skriv ned passordet før du går tilbake i OBFportalen.
  Gå så tilbake til OBFportalen.


8. Skriv inn det generte App-passordet i feltet for dette, mellomrom er ikke nødvendig. Trykk deretter på «konfigurer»9. E-post er nå konfigurert og OBFportalen vil kunne sende og motta e-post ved bruk av denne e-postkontoen. Tilkoblet konto vises med rett e-postadresse i feltet «Styrets tilkoblede e-postkonto». 

Tips:
Dersom du fortsatt opplever problemer med å koble opp styrets Gmail konto, kan det være at innstillingene for IMAP ikke er aktivert for deres konto. For å aktivere dette, går du til følgende plass:
Trykk på tannhjulet oppe til høyre i deres Gmail konto -> Se alle innstillinger og velg fanen «Videresend og POP/IMAP». Aktiver IMAP-tilgangen.

Office 365


5. Velg hvilken leverandør som gjelder for styrets e-postkonto - her «legg til Gmail konto»

6. Fyll inn e-postadresse. Trykk deretter på «Konfigurer».7. I neste steg fyller du igjen inn styrets e-postadresse, for deretter å skrive inn tilhørende passord. Avslutt med «Logg på». 


8. Dersom kontoen er satt opp med to-trinns verifisering, vil dere få opp at identiteten må bekreftes. Følg videre steg og motta kode per SMS. Avslutt med «Kontroller». 


9. I neste steg må du bekrefte at du gir OBFportalen tilgang til styrets e-postkonto. Trykk på «Godta». 

 

10. Som et ekstra ledd og sikring at det er styrets e-postadresse du kobler til i OBFportalen, må du i dette steget bekrefte at tilkoblingen som gjøres er korrekt. 

Trykk «Bekreft» dersom alt er korrekt. 

 


Skulle du vet uhell ha skrevet feil, trykker du «Avbryt». For å starte prosessen for tilkobling på nytt, går du tilbake og begynner fra steg «3»


11. Tilkoblingen er nå gjennomført og OBFportalen er tilkoblet styrets epostkonto. Tips:
I dagens samfunn er det mange som er pålogget Office365 i nettleseren fra før i forbindelse med privat/jobb e-post. Det er viktig at man sjekker at det er korrekt og ønsket e-postkonto man forsøker å koble til.
Skulle det være forskjell på e-postkontoen som er oppgitt i steg 7 og den innloggede kontoen i Office, vil OBFportalen stoppe prosessen og du vil få beskjed om å starte prosessen på nytt.