Styremedlemmers erstatningsansvar

Postet av OBF den 14. Des 2020


Som styremedlem i et eierseksjonssameie eller borettslag er det viktig å være klar over hvilket ansvar som hører med til rollen. Det generelle utgangspunktet er at styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger fra årsmøte/generalforsamling.


Burettslagslova inneholder bestemmelser om personlig erstatningsansvar for styremedlemmer i tilfeller der et styremedlem enten ved forsett eller uaktsomhet forsømmer sine plikter, jf. borettslagsloven § 12-1. Tilsvarende bestemmelser gjelder for eierseksjonssameier.


Med uaktsomhet menes avvik fra den handlingsnormen en normalt kan forvente av et styremedlem. Styreansvaret er et individuelt ansvar, som medfører at terskelen for uaktsomhet vil være avhengig av det konkrete styremedlemmets faglige bakgrunn og kompetanse.


For å sikre en forsvarlig drift av boligselskapet er det viktig at styremedlemmene sørger for blant annet:


  1. gode og signerte protokoller med en begrunnelsen for de vedtak som treffes
  2. overholdelse av reglene om flertallskrav
  3. forsvarlig likviditet i selskapet

Så lenge du som styremedlem «gjør så godt du kan», er terskelen for å komme i ansvar generelt sett høy. Det er viktig å sørge for å ha styreansvarsforsikring, i tillegg til bygnings- og rettshjelpsforsikring. Det er også viktig å kjenne sine begrensninger og søke bistand der det trengs. Juristene i Oslo og Omegn Boligforvaltning AS bistår gjerne ved behov for en nærmere redegjørelse av diverse juridiske spørsmål. Vi tilbyr også tilleggstjenester i form av blant annet hmsportal.no.  


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.