For styret


Styreportal
HMSportal
Skjemaer
FAQ

Våren er sesong for

gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger.

Hva er det viktig at du som

styremedlem passer på?


Les mer

Årsmøte/generalforsamling

Våren er sesong for gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger. Hva er det viktig at du som styremedlem passer på? 

Styret innkaller til årsmøte/generalforsamling. På forhånd skal styret varsle om tidspunkt for møtet og frist for innlevering av saker til behandling. I forkant av møtet må styret påse at årsregnskap og beretning er utarbeidet og godkjent. Agenda og dokumentasjon skal sendes beboerne i god tid før møtet. 

Sett deg inn i kravene til gyldige vedtak før møtet. Avhengig av tema og vedtekter kan det være strengere krav enn simpel flertall. På enkelte områder kreves tilslutning fra samtlige.


Ny styreperiode

I løpet av våren får mange boligselskap helt eller delvis nye styrer. Som styremedlem er din rolle i utgangspunktet klart definert. Borettslagsloven og eierseksjonsloven beskriver ansvar og oppgaver for styret med hensyn til drift av boligselskapet.

Sentrale oppgaver som styret skal håndtere i løpet av en styreperiode:

  • Holde oversikt over boligselskapets økonomi og likviditetsmessige situasjon.
  • Fastsette nivå på felleskostnader.
  • Planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold.
  • Gjennomføre HMS-kontroller og iverksette nødvendige tiltak.
  • Håndheve boligselskapets regler, herunder vedtekter og husordensregler.
  • Avholde styremøter og føre protokoll fra møtene.

Budsjettering

Budsjettet er styrets arbeidsverktøy for å kunne drive god økonomisk planlegging. Budsjettet bør gi handlingsrom for styret, og bidra til stabile felleskostnader for eierne.

Det er mange forhold styret bør vurdere under budsjettprosessen. Hvordan er likviditeten i boligselskapet? Hvilket nivå skal felleskostnadene legges på? Hvilken muligheter er det for å gjøre endringer i det generelle kostnadsnivået? Hvilke behov er det for vedlikehold av bygningsmassen? Er det behov for å gjøre større investeringer i infrastruktur e.l.?

Et gjennomarbeidet budsjett fungerer som rettesnor for den økonomiske utviklingen gjennom året.