Image of a woman taking a photo.

Hvor mye er vanlig i styrehonorar?


Med årsmøtet/generalforsamlingen rett rundt hjørnet, er det ikke uvanlig å begynne å tenke på hva årets styrehonorar bør ende på allerede nå. Dersom styret mener honoraret bør økes fra tidligere år, bør de også sette opp gode argumenter for hvorfor. 

Publisert: 15.03.2022

Nå nærmer årsmøtet/generalforsamlingen seg og på agendaen står blant annet godtgjørelse til styret, også kalt styrehonorar.


Hva kan du forvente i styrehonorar?

Det er flere faktorer som kan være med på å påvirke hva styret får utdelt i styrehonorar. Har det vært et rolig år med få saker eller har det vært et travelt år med store vedlikeholdsprosjekter, mange naboklager og en rekke styremøter? Dette kan være utslagsgivende for hvilket beløp styret ønsker å foreslå for årsmøtet å få godkjent. Beløpet kan endres år for år som følge av økt eller redusert arbeidsmengde, eller av andre grunner som for eksempel boligselskapets økonomiske situasjon.


Dersom styret ønsker å øke honoraret, bør de også være forberedt på å forsvare forslaget. Derfor kan det være lurt å liste opp hva styret har utrettet det siste året og kunne gi et anslag på hvor tidkrevende oppgavene har vært. Styrets arbeid i perioden vil normalt fremkomme av årsmeldingen.


Gjennomsnitt for styrehonorar

Mange lurer på hva som er «vanlig» å sette av i styrehonorar. Som nevnt, varierer dette ut fra flere faktorer, men for å gi dere et innblikk har vi hentet ut fjorårets styrehonorar til eksempel og veiledning. 


En tommelfingerregel er at et styrehonorar på kr 1000,- pr enhet i boligselskapet er et godt utgangspunkt. Men det er store forskjeller, og økonomien i et boligselskap kan spille inn. Enkelte boligselskaper har ikke styrehonorar i det hele tatt, mens noen har høye honorarer eller til og med innleid/ekstern styreleder. 


I gjennomsnittsberegningen nedenfor har vi valgt å ekskludere selskapene som ikke har utbetalt styrehonorar, og boligselskap som betaler for ekstern styreleder. Videre har vi fordelt dem opp i små, mellomstore og store boligselskaper. 
Antall enheter
Gjennomsnittlig styrehonorar
1 – 35
Kr 2.199
36 – 70
Kr 1.751
71 eller flere
Kr 1.453Dersom vi ikke deler opp selskapene etter størrelse, ser vi at gjennomsnittlig styrehonorar er kr 1.837 per enhet. 


Hvordan fordeles styrehonorar?

Årsmøtet godkjenner kun totalbeløpet som skal utbetales til styret. Hvordan beløpet fordeles internt blant styrets medlemmer er helt og holdent opp til styret å bli enige om. 


Mange mener likevel at det er naturlig at styreleder mottar den største andelen. Dette da deres arbeidsmengde ofte er større, i tillegg til at de mottar flere henvendelser – enten det er fra eiere, beboere, eiendomsmeglere, mfl. Styremedlemmene har ofte mer eller mindre lik fordeling, mens varemedlemmene, som ikke bærer det samme ansvaret, deltar sjeldent eller aldri. Styret kan likevel velge å gi varamedlemmene en liten godtgjørelse for eksempelvis deltakelse i møter. 


Dersom et styre har sittet over flere perioder, kan både oppgavefordelingen og forventninger om honorarfordelingen være satt. Når det er sagt, kan det være uforutsette hendelser gjennom året som har gjort at denne fordelingen har endret seg og som kan gi utslag på fordelingen av årets styrehonorar.


Skatt på styrehonorar

Inntil kr 1000,- er skattefritt. Styrehonorar over dette beløpet skattlegges som biarbeidsgiver. 


Når utbetales styrehonorar?

Styrehonoraret utbetales etterskuddsvis til styremedlemmer for styreperioden som har vært - ergo når beløpet godkjennes på årsmøtet/generalforsamlingen så er det kjent hva styreåret har inneholdt. 


Styrehonoraret utbetales den 15. i måneden. Det forutsetter dog at styret har sendt OBF oversikt over godkjent fordeling senest én uke i forkant. Det vil si at dersom årsmøtet for eksempel avholdes 25. mars og styret oversender godkjent fordeling i løpet av første uken i april, vil honoraret bli utbetalt 15.april. Er man derimot for sent ute vil honoraret utbetales den 15. mai. Fordeling av styrehonorar legger styret enkelt inn i Styreportalen.