Gå til OBFportalen
Gå til HMSportal.no
Gå til skjemaer

Ny i styret?

OBF heier på beboere som ønsker å bidra i den daglige driften av boligselskapet de bor. Oppgavene og ansvaret varierer utfra størrelse på boligselskap, hvilke planer det har og utfordringer som oppstår. Våre forvaltere og regnskapsførere hjelper styrene å holde oversikt, gjennomføre oppgaver og holde seg oppdatert til en hver tid.

Se vanlige spørsmål og svar

Årsmøte

Våren er sesong for gjennomføring av årsmøter og generalforsamlinger. Hva er det viktig at du som styremedlem passer på? 

Styret innkaller til årsmøte/generalforsamling. På forhånd skal styret varsle om tidspunkt for møtet og frist for innlevering av saker til behandling. I forkant av møtet må styret påse at årsregnskap og beretning er utarbeidet og godkjent. Agenda og dokumentasjon skal sendes beboerne i god tid før møtet. 

Sett deg inn i kravene til gyldige vedtak før møtet. Avhengig av tema og vedtekter kan det være strengere krav enn simpel flertall. På enkelte områder kreves tilslutning fra samtlige.

Ny styreperiode

I løpet av våren får mange boligselskap helt eller delvis nye styrer. Som styremedlem er din rolle i utgangspunktet klart definert. Borettslagsloven og eierseksjonsloven beskriver ansvar og oppgaver for styret med hensyn til drift av boligselskapet.


Sentrale oppgaver som styret skal håndtere i løpet av en styreperiode:

  • Holde oversikt over boligselskapets økonomi og likviditetsmessige situasjon.
  • Fastsette nivå på felleskostnader.
  • Planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold.
  • Gjennomføre HMS-kontroller og iverksette nødvendige tiltak.
  • Håndheve boligselskapets regler, herunder vedtekter og husordensregler.
  • Avholde styremøter og føre protokoll fra møtene.

Budsjettering

Budsjettet er styrets arbeidsverktøy for å kunne drive god økonomisk planlegging. Budsjettet bør gi handlingsrom for styret, og bidra til stabile felleskostnader for eierne.

Det er mange forhold styret bør vurdere under budsjettprosessen. Hvordan er likviditeten i boligselskapet? Hvilket nivå skal felleskostnadene legges på? Hvilken muligheter er det for å gjøre endringer i det generelle kostnadsnivået? Hvilke behov er det for vedlikehold av bygningsmassen? Er det behov for å gjøre større investeringer i infrastruktur e.l.?

Et gjennomarbeidet budsjett fungerer som rettesnor for den økonomiske utviklingen gjennom året.