Tilskuddsordninger i bydelene

Det finnes også flere tilskuddsordninger innenfor de ulike bydelene, som blant annet frivillighetsmidler, bomiljøtilskudd og grønne midler. Se Oslo kommunes hjemmeside for mer informasjon. 

Tilskudd til isolasjon av dører og vinduer

God isolasjon er bra for miljøet, sparer energi og gir lavere strømregning. Nå kan borettslag og sameier få tilskudd til etterisolering og utskifting av ytterdører og vinduer. 

Les mer

Ladetilskudd til borettslag og sameier

Legge til rette for elbiler i borettslaget/sameiet? Oslo kommune gir tilskudd opptil 20 prosent av godkjente investeringskostnader med begrensning oppad til 5 000 kroner per ladepunkt.

Les mer

Tilskudd til sykkelparkering i borettslag og sameier

Planlegger dere utbygging av sykkelparkering som er trygg og tørr, kan dere søke tilskudd av Oslo kommune. Tilskuddet dekker 20 prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 100 000 kroner. Du kan søke hele året. 

Les mer

Tilskudd til tilstandsvurdering

Boligselskaper med mer enn 6 boenheter kan søke om tilskudd til tilstandsvurdering såfremt bygget ikke er bygd etter kravene i TEK 10 eller senere.Fra søknad er innvilget har selskapet 1 års frist for gjennomføring. Selskapet kan få innvilget 50 % av dokumenterte kostnader. 

Les mer

Støtte til varmesentraler

ENOVA kan gi støtte til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg. Hvor mye man får i støtte, defineres ut fra effekt, type oppvarming etc., og maksimal støtte er 1 million kroner. Det er viktig å søke FØR man starter opp.

Les mer

Tilskudd til installasjon av solceller

Planlegger dere i borettslaget/sameiet installasjoner av solceller, kan dere søke om tilskudd fra Oslo kommune. Det gis 2 000 kr / kWp installert, begrenset til 30 prosent av godkjente kostnader for tiltaket. Søknadsfristen er løpende.

Les mer

Tilskudd til heis

Gjennom Husbanken kan borettslag og sameier få tilskudd til prosjektering og installasjon av heis. Det forutsettes av eiendommen har minimum 3 etasjer og at generalforsamling/årsmøte gjør vedtak om investering i heis. Husbanken gir ikke tilskudd til utskifting av heis.

Les mer

Tilgjengelighetstiltak i tilknytning til boliger

Sameier og borettslag kan søke tilskudd som bidrar til å bedre tilgjengeligheten i fellesarealer, for å lette hverdag for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Det kan for eksempel være utbedring av inngangsparti og montering av elektrisk døråpner.

Les mer

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Byantikvaren gir både statlige tilskudd til kulturminner fredet etter kulturminneloven og kommunale tilskudd til istandsetting av bevaringsverdige bygninger og anlegg. Tilskuddsmidlene kan benyttes til f.eks. istandsetting av originale/gamle vinduer, brannsikring m.m.

Les mer

Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger

ENOVA ønsker å støtte de som velger å benytte seg av nyskapende energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem. I den forbindelse kan dere søke støtte til å utrede et godt beslutningsgrunnlag.

Les mer

Tøybleietilskudd

Ved å velge tøybleier istedenfor engangsbleier, bidrar du til avfallsreduksjon. Småbarnsforeldre i Oslo kan søke Oslo kommune om å få etterbetalt inntil 1000 kroner for kjøpte tøybleier. Du kan søke én gang per barn og for investeringer under 1000 kroner dekker Oslo kommune kun utlegget.

Les mer

Tilskudd til urbant landbruk

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk, som en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap. Som boligselskap kan dere søke tilskudd til eksempelvis opparbeidelse av felleshager, oppføring av dyrkekasser, bikuber og hønsehus.

Les mer

Abonnement på henting av hageavfall

Oslo kommune tilbyr abonnement på henting av hageavfall, som for eksempel planterester, kvister og grener, gress, løv og avskårne blomster. Tjenesten tilbys foreløpig i utvalgte områder. I 2022 er det bydelene Bjerke, Nordre Aker, Stovner og Grorud, og deler av Røa, som kan få hageavfallet plukket opp.

Les mer