top of page

Hva er et realistisk budsjett?

I løpet av høsten får styret tilsendt forslag til budsjett for kommende år. I utkastet har rådgiver tatt utgangspunkt i tidligere år, prisutvikling og planlagte prosjekter.

Ingen sitter med fasit for summen av utgiftene kommende år, men ut fra tidligere år og fremtidige prosjekter, kan man sette opp et budsjett som er realistisk og som kan fungere som et godt hjelpemiddel for styret. Boligselskapets rådgiver vil utarbeide et forslag til budsjett som deretter oversendes styret.

Sist oppdatert:

14. november 2022

Forutsigbare kostnader

Hver høst er det styrets oppgave å sette opp et budsjett for kommende år. Budsjettet skal fungere som et styringsverktøy gjennom året og skape mer forutsigbarhet for boligselskapet.


Noen kostnader i budsjettet er enklere å forutse enn andre. I de tilfeller det mottas varsel om prisøkning fra leverandører, som eksempelvis fra leverandør av kabel-TV og bredbånd, forsikring av bygningsmassen og kommunale avgifter, vil det være enklere å sette opp et mer realistisk budsjett.


Budsjettere for uforutsigbare kostnader

Videre er det kostnader som er mer uforutsigbare og vanskelig å sette tall på. Mange opplever at det er flere kostnader som er uforutsigbare i år, enn det har vært tidligere år. Som eksempel kan nevnes strøm og fjernvarme. Typisk vil de mest varierte og uforutsigbare kostnadene komme frem av vedlikeholdspostene. Styret må vurdere hvilke tiltak man ønsker å få gjort, og hvilke tiltak som må gjøres. Deretter må det vurderes om man har tilstrekkelige midler til å dekke alt, eller om man må legge en plan for å kunne finansiere tiltakene. Holder det med oppsparte midler eller vil det bli nødvendig med et låneopptak? Hvis man planlegger et låneopptak må man også ta i betraktning at felleskostnadene burde økes for å betjene renter og avdrag. I enkelte tilfeller kan tiltaket alene finansieres ved å øke felleskostnadene noe.


Uforutsette kostnader

Dersom boligselskapet har en fastsatt vedlikeholdsplan som går over flere år, vil vedlikeholdsposten være enklere å budsjettere år for år. Men så er det nå en gang slik at et budsjett er et verktøy som skal hjelpe styret å håndtere økonomien gjennom året og som alle vet kan et budsjett sprekke. Det kan oppstå utforutsette hendelser som krever umiddelbar aksjon og som koster penger. Penger som egentlig er øremerket et spesifikt vedlikeholdsprosjekt det året. Hva gjør man da?


Svaret er at budsjettet som utgangspunkt skal være et hjelpemiddel for styret og ikke en bindende fasit. Skulle budsjettet ikke gå som planlagt som følge av dyrere tjenester eller uforutsette hendelser vil styret måtte omprioritere og/eller forskyve planlagt vedlikehold til året etter. Alternativt ta opp mer lån enn planlagt.


Vurder økte felleskostnader

Det viktigste er å budsjettere ut ifra den kunnskapen man har. Skulle budsjettet vise behov for økning av felleskostnadene, er det viktig at styret gjennomfører dette. I motsatt fall vil oppsparte midler tæres på, og boligselskapet kan få likviditetsmessige problemer gjennom året. Les mer om hvor dere finner kontantstrømmen i OBFportalen.


Det er viktig å vite at avdrag på lån ikke er en del av resultatregnskapet, men at det like fullt er en kostnad for boligselskaper med banklån. Derfor er det også hensyntatt i OBF sitt budsjettoppsett for å få et riktig og fullstendig bilde av økonomien gjennom året. Vi ber alltid styret følge med på «endring i disponible midler» under budsjettarbeidet for å se det reelle resultatet.


Styret godkjenner budsjettet

Budsjettet skal vedtas av styret og legges frem til orientering på årsmøtet/generalforsamlingen. Beboere i boligselskapet kan selvsagt stille spørsmål til oppsatt budsjett, men det skal ikke godkjennes eller endres på under årsmøtet/generalforsamlingen.


Snakk med din rådgiver i OBF

Styret vil gjennom boligselskapets rådgiver få den hjelpen og rådene som trengs til å sette opp et mest mulig realistisk budsjett for kommende år. Om ønskelig eller ved behov kan det også avholdes et budsjettmøte med rådgiver. Vi er her for dere.

Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page