top of page

Hva er styrets oppgaver og ansvar?

Enten du er fersk i vervet eller en ringrev, kan det være lurt med en oppfriskning. Kanskje er du av dem som vurderer styreverv til våren og er nysgjerrig på hva det vil innebære?

I denne artikkelen lister vi opp faste og løpende oppgaver styret har ansvar for å løse.

Sist oppdatert:

10. mars 2022

Dårlig tid? Se forenklet og oppsummerende liste nederst i saken.


Styret forvalter på vegne av beboerne store økonomiske verdier i form av bygninger, tomter, kapital og andre eiendeler. Et godt resultat av styrets arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for eierne og beboerne. Gjennom årsmøter/generalforsamlinger er styret vist tillit til å forvalte felles eiendom og midler.


Styret skal lede boligselskapet i samsvar med lov, vedtak fra årsmøte/generalforsamling og vedtak i styremøter. Hvilken lov som gjelder, avhenger av type boligselskap.


 • Sameie: eierseksjonsloven

 • Borettslag: borettslagsloven

 • Aksjelag: aksjeloven


Hva kan styret bestemme?

Hovedregelen er at styrets beslutningsmyndighet gjelder for saker som i lov eller vedtekter ikke er lagt til årsmøtet/generalforsamlingen.


Viktig å vite: De sakene som krever 2/3 flertall på årsmøtet/generalforsamlingen ligger utenfor styrets myndighet.

Hva er styrets oppgaver?

Overordnet skal styret sørge for nødvendig drift og vedlikehold av boligselskaper og dets fellesarealer. Dette skal skje i henhold til lov, vedtekter og vedtak fra årsmøtet/generalforsamlingen.


Driften i selskapet har en økonomisk del som styret må ivareta. Det innebærer å fastsette nivået på felleskostnadene, behandle budsjett og sørge for regnskapsførsel (årsregnskap og årsberetning).


Videre må man ta høyde for at eiere og beboere tar kontakt med styret om ulike saker. Disse sakene skal behandles fortløpende, enten det gjelder forsikring, søknad om fremleie eller klager. Enkelte innkomne saker kan kreve at det innkalles til ekstraordinære årsmøter/generalforsamlinger – også disse skal styret sørge for at det innkalles til, samt gjennomføres iht. gjeldende lov og vedtekter. Utover dette skal det faste årsmøtet/generalforsamlingen gjennomføres. Dette skal avholdes innen utgangen av juni hvert år.


Vi anbefaler også at styret tar en årlig gjennomgang av boligselskapets avtaler og kontrakter. På denne måten kan dere avdekke utdaterte kontrakter, eller om avtaler/rammeavtaler kan reforhandles eller bør legges til andre leverandører.


Løpende oppgaver

Styret har i tillegg til de faste oppgavene, løpende oppgaver som må behandles kontinuerlig. Ved løsning av disse, skal de hele tiden sørge for at boligselskapets regler, herunder vedtekter og husordensregler, håndheves.


Første og fremst skal de sørge for å ha oversikt over boligselskapets økonomi og likviditetsmessige situasjon med hjelp fra OBF.


Styret skal blant annet da;

 • Anvise fakturaer til betaling i styreportalen

 • Fastsette nivå på felleskostnader i samråd med OBF


I tillegg skal de planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold, samt sørge for at det foreligger en HMS-plan for boligselskapet. For å forenkle og kvalitetssikre sistnevnte, har OBF utviklet en HMS-portal der kundene kan få oversikt over hvilke områder som normalt faller inn under HMS-ansvaret, samt sjekklister for gjennomføring av kontroller. Løsningen er fleksibel og gir styret en oversikt over utførte og utestående HMS-aktiviteter.


En del av styrearbeidet innebærer at styremedlemmene møtes for å diskutere innkomne saker, delegere oppgaver, planlegge videre arbeid og treffer vedtak. Derfor er det viktig å avholde styremøter løpende. Ekstra viktig er det at det føres protokoll fra styremøtene som signeres og lastes opp i Styreportalen (husk å gi OBF tilgang). Utover dette er det også styremedlemmenes oppgave å godkjenne nye eiere (overdragelser av seksjoner/andeler/aksjer), samt behandle søknader om fremleie (søknadsskjemaet kan fås hos OBF).


Styret kan og skal blant annet gjøre følgende:

 • Sørge for nødvendig drift og vedlikehold av boligselskapet og dets fellesarealer.

 • Forvalte boligselskapets og dets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet/generalforsamlingen.

 • Avholde styremøter og treffe vedtak.

 • Fastsette nivået på felleskostnadene.

 • Sørge for regnskapsførsel; herunder årsregnskap og årsberetning.

 • Behandle budsjett.

 • Avholde årsmøte/generalforsamling innen utgangen av juni hvert år.

 • Kalle inn til ekstraordinære årsmøter/generalforsamlinger ved behov.

 • Godkjenne overdragelser av seksjoner/andeler/aksjer.

 • Behandle søknader om fremleie

 • (Viktig: For borettslag gjelder spesielle regler).

 • Behandle klagesaker; herunder beslutninger vedrørende tvangssalg, fravikelse og salgspålegg grunnet betalingsmislighold og/eller annet vesentlig mislighold.

 • Behandle henvendelser fra hjemmelshavere, andels- og aksjeeiere, samt fra øvrige beboere og leietakere.

 • Følge opp forsikringssaker.

 • Behandle ansettelsessaker, oppsigelser og avskjedigelse av medarbeidere (arbeidsgiveransvaret).

 • Årlig gjennomgang av boligselskapets avtaler/kontrakter.


Styrets viktigste løpende oppgaver:

 • Holde oversikt over boligselskapets økonomi og likviditetsmessige situasjon med hjelp fra OBF.

 • Anvise fakturaer til betaling i styreportalen.

 • Fastsette nivå på felleskostnader i samråd med OBF.

 • Planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold.

 • Avholde styremøter hvor løpende og innkomne saker tas opp. Viktig: Protokoll fra styremøter signeres og lastes opp i styreportalen. Husk å gi OBF tilgang.

 • Godkjenne nye eiere.

 • Håndheve boligselskapets regler, herunder vedtekter og husordensregler.

 • Behandle søknader om fremleie (søknadsskjema kan fås hos OBF).

 • Sørge for at det foreligger en HMS-plan for boligselskapet (HMS-portal).


bottom of page