top of page

Hva skjer hvis et styremedlem ønsker å fratre styrevervet?

Du har påtatt deg et styreverv, men så skjer det endringer i livet ditt som gjør at du ikke lenger kan utføre vervet du har blitt valgt til. Hva gjør du da? Må du sitte ut perioden din eller kan du førtidig fratre ditt verv med loven i hånd?

Selv om man er valgt til å sitte i ett eller to år som styremedlem eller -leder i et boligselskap, kan det oppstå situasjoner i livet som gjør at det blir vanskelig å utføre jobben man har påtatt seg.

Sist oppdatert:

16. august 2022

Hva som skyldes fratredelsen, kan være mange. Det kan være større endringer i livssituasjonen som eksempelvis fraflytting, endring i arbeidssituasjonen eller sykdom i nær familie.


Uansett årsak, skal det foreligge særlige grunner til fratredelsen, i tillegg til at du må gi beskjed om det innen rimelig tid.


I Eierseksjonsloven §55 heter det blant annet at:

«… Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret skal fratre.»


Og i Borettslagslovens § 8-3 (2):

«Ein styremedlem har rett til å gå av før tenestetida er slutt, dersom det er særleg grunn til det. Styret og den som har valt styremedlemmen, skal ha rimeleg førehandsvarsel.»


Hva er «særlige grunner»?

Men hva kan betegnes som «særlige grunner»? Sykdom, endret livssituasjon i form av for eksempel endret familieforhold og flytting fra boligselskapet må kunne regnes som «gyldige» grunner for å fratre tidligere.


Hvordan skjer fratredelsen i praksis?

Når den som ønsker å fratre vervet har gitt beskjeden til styret, må vervet erstattes av en annen. Det er naturlig å tenke at det da er varamedlemmene som tiltrer, men det er det ingen automatikk i. Det må innkalles til et ekstraordinært årsmøte/generalforsamling for å få det formelle på plass.


Når vervet er erstattet og endringsmelding er sendt til og registrert av Brønnøysundregistrene, er tidligere styremedlem fritatt fra sitt verv og påfølgende ansvar.


Hvis du av en eller annen årsak er nødt til å fratre med «umiddelbar» virkning så kan du selv melde egenfratreden på Altinn. Du fritas da fra ditt verv så snart Brønnøysundregistrene har behandlet saken.


OBS!

Vervet ditt blir stående åpent inntil et nytt medlem er valgt av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte/generalforsamlingen/ekstraordinær generalforsamling.


bottom of page