top of page

Kan styret kreve tilgang til leilighetene for å gjennomføre vedlikehold?

Styret kan kreve å få komme inn i en leilighet i boligselskapet, men kun for å gjennomføre gyldig vedtatte vedlikeholdstiltak. I tillegg må eier varsles i forkant.

Fra tid til annen vil det være helt nødvendig med rehabilitering, tilsyn eller kontroll av felles installasjoner som gjerne strekker seg gjennom flere leiligheter.

Sist oppdatert:

3. august 2022

Det kan eksempelvis inkludere;

  • vann- og avløpsrør

  • ventilasjon

  • TV/bredbånd

  • brannsikring


Eiers ansvar å gjøre leiligheten tilgjengelig

For å gjennomføre disse installasjonene, er det ofte vesentlig å få tilgang til den enkeltes leilighet. Styret, eller den styret gir fullmakt, kan da kreve tilgang for å få dette gjennomført. Enten du som eier selv bor i den aktuelle leiligheten, eller leier den ut, er det ditt ansvar å gjøre leiligheten tilgjengelig på et angitt tidspunkt.


Varsel med rimelig frist

Styret skal med rimelig frist gi et forhåndsvarsel til beboerne om kommende prosjekter som krever tilgang til leilighetene. Omtrent 14 dagers varsel må anses som god nok frist. Dersom det likevel ikke gis tilgang på angitt tidspunkt til tross for et slikt varsel vil boligselskapet kunne kreve erstatning for merkostnader som måtte oppstå.


Eierseksjonsloven § 33 omhandler sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. Her heter det at;

«seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner (…). Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.»


Borettslagsloven § 5-17 (3) omhandler borettslagets vedlikeholdsplikt og sier at;

«andelseigaren skal gi tilgjenge til bustaden for utføring av arbeid (…), og for ettersyn i høve til slikt vedlikehald, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomførast slik at det ikkje er til unødig ulempe for andelseigaren eller annan brukar av bustaden.»


Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page