top of page

Bør dere øke felleskostnadene?

Vi nærmer oss halvveis i 2022, og det er nå lurt at styrene tar en ekstra titt på resultatet hittil i år.

Dersom det er store avvik mellom kostnader og budsjett, bør styret ta stilling til om det er nødvendig å øke felleskostnadene fra 1. juli.

Sist oppdatert:

18. mai 2022

En av styrets viktigste oppgaver, er å ivareta økonomien i boligselskapet. Det innebærer å sørge for at økonomien er sunn og likviditeten god. Det er styrets rett og plikt å sørge for at felleskostnadene ligger på riktig nivå til enhver tid.


Dagens felleskostnader – er det nok?

Felleskostnadene må ligge på et slikt nivå at de dekker boligselskapets driftskostnader, samt renter og avdrag på lån dersom boligselskapet har dette. I tillegg burde boligselskapet inneha en buffer på konto – minimum 3-6 måneder av årlige felleskostnader. Disse midlene er ment å brukes dersom noe uforutsett skulle oppstå, alternativt som oppsparte midler for å redusere et eventuelt låneopptak for å finansiere større prosjekter.


Er budsjettet allerede utdatert?

I fjor høst satte styrene opp budsjett for 2022 i samråd med OBF. Budsjettet er ment å være et styringsverktøy for styret gjennom året for å sikre at økonomien holdes innenfor de rammer som er satt. Det er når man ser at kostnadene går ut over det som er budsjettert at man må vurdere tiltak.


Rapporter i OBFportalen

For å få oversikt og følge med på økonomien, kan styret ved hjelp av OBFportalen (også kalt Styreportalen) finne rapporter som viser regnskapet løpende – dag for dag og måned for måned.


Slik finner du rapportene i OBFportalen:

Rapportene finnes under økonomi → rapporter → budsjettrapport.

Denne rapporten viser regnskapet opp mot budsjett hittil i år, samt hele årets budsjett og til slutt hele regnskapet for fjoråret. Man kan også bruke rapporten som heter «resultat» og velge den måneden man er i, for eksempel mai. Rapporten vil da vise det som er bokført i mai måned opp mot resultat og budsjett hittil, samt totalbudsjett og resultat i fjor. Det du som leser rapporten må se etter, er om avvikene er store.


Tertialrapport

I tillegg til årsregnskapet, sender OBF ut tertialrapporter to ganger i året. Tertialrapportene viser differansen mellom resultat og budsjett, samt nøkkeltall for boligselskapene per april og august. Det viktigste tallet å være oppmerksom på når man vurderer likviditet er selskapets disponible midler. Disponible midler tar hensyn til både avdrag på lån og eventuelle låneopptak. Kort fortalt er disponible midler midlene et selskap har i omløp «omløpsmidler» (for eksempel bankinnskudd og forskuddsbetalte kostnader) fratrukket kortsiktig gjeld (for eksempel gjeld til leverandører og påløpte renter).


Tertialrapporten vurderer boligselskapenes likviditet til god, tilfredsstillende eller svak ut ifra hvor stor andel av det årlige inntektsgrunnlaget selskapet har på konto. OBF gir så anbefaling på hva boligselskapet bør gjøre for å bedre likviditeten dersom den er under anbefalt grense.


Ha løpende dialog med rådgiver

Dersom du som styremedlem er usikker på hvordan regnskapet, budsjettet og resultatet leses, ber vi deg ta kontakt med din rådgiver for nærmere utdyping og rådgivning.

bottom of page