top of page

Alt om fremtidsfullmakt

Ingen vet hva fremtiden bringer, eller hva som vil skje med hver enkelt av oss i tiden vi lever. Livet er uforutsigbart, og kan endre seg på kort tid som følge av sykdom, ulykke eller andre livsendringer.

Denne artikkelen omhandler en type fullmakt som lages forut for sin tid. Fremtidsfullmakt. Som navnet angir er dette en fullmakt som først trer i kraft i fremtiden.

Sist oppdatert:

17. februar 2023

Fremtidsfullmakt – definisjon

Hva er egentlig en fremtidsfullmakt? Før vi besvarer spørsmålet, stiller vi to tilleggsspørsmål;

 • Hva ønsker du skal skje med dine økonomiske verdier, personlige behov og interesser den dagen du ikke er i stand til det selv?

 • Hvem ønsker du skal representere deg for å sikre at dine ønsker og behov blir ivaretatt?


En fremtidsfullmakt er et dokument som angir nettopp det overnevnte. I en fremtidsfullmakt definerer man hva man ønsker skal skje med sine verdier og egeninteresser, personlige behov og ønsker, samt hvem som skal sørge for utførelsen når man ikke lenger er i stand til det selv.


Du kan velge én eller flere personer til å representere deg. For eksempel kan du velge at din ektefelle/samboer skal representere deg og at ditt barn er reserve.


Hva er fordelene med en fremtidsfullmakt?

Hvorfor bør man gå i anskaffelse av fremtidsfullmakt?


 • Unngå offentlig vergemål / offentlig innblanding – som kort fortalt er at en fremmed person oppnevnes av Statsforvalteren til å representere deg. For noen, føles det bedre å vite at det er noen man kjenner og stoler på, som skal ivareta dine interesser.

 • Unngå begrensninger hos Statsforvalteren, tidkrevende prosesser og låst formue/midler. Samtykke kreves, og avgjørelser som tas er ikke nødvendigvis likt med dine ønsker.

 • Trygghet og forutsigbarhet ved å selv bestemme hvem som skal «råde» over dine ting. Trygghet ved å bestemme hva personen skal utføre på vegne av deg. Dette kan være både økonomiske og personlige forhold.

 • Større grad av selvbestemmelse. Du velger selv innholdet i fremtidsfullmakten.


Hva skal fremtidsfullmakten omfatte?

Som nevnt, er det opp til deg hva fremtidsfullmakten skal omfatte. Det er særlig to forhold som er sentrale når fremtidsfullmakten skal opprettes; de økonomiske og personlige. Vi gjennomgår eksempler din representant kan ha ansvar for.


Økonomiske forhold

 • Behandle løpende utgifter, betale regninger, gjøre vedlikehold og nødvendige kjøp, salg/utleie av eiendom

 • Gi gaver i bestemte anledninger

 • Følge opp arbeid/drift av selskap

 • Gi forskudd på arv


Personlige forhold

Representere deg overfor offentlige myndigheter som for eksempel NAV, kommunen, sykehjem. Kunne bestille tjenester, ta imot ytelser eller klage på vedtak på dine vegne.

Ivareta dine ønsker som for eksempel at du vil bo hjemme lengst mulig, eller om du vil på privat eller offentlig sykehjem.

Sørge for at du får deltatt på arrangementer du ønsker, eller får reist dit du vil.


Hvordan lage fremtidsfullmakt?

Hvilke formkrav kreves for at fullmakten anses som gyldig?

 • Skriftlig og datert

 • Fullmaktsgiver må være myndig og forstå hva en fremtidsfullmakt er, hva den innebærer, samt innholdet i fullmakten

 • Fullmektig(er) kan være en eller flere fysiske og myndige personer (din representant(er)

 • Undertegnes av to myndige vitner som forstår betydningen av å underskrive en fremtidsfullmakt

 • Fullmaktsgiver skal selv undertegne med vitnene til stede (altså deg selv)

 • Standardmaler anbefales ikke, da fremtidsfullmakter ofte er spesifiserte / individuelle og derfor bør tilpasses. Kontakt gjerne en advokat for hjelp.


Godt å vite!

Fremtidsfullmakten kan trekkes tilbake eller skrives på nytt.


Når trer en fremtidsfullmakt i kraft?

En fremtidsfullmakt kommer til sin rett når du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser som er spesifisert at fullmakten skal omfatte.


Kort fortalt; fra det tidspunktet det foreligger en legeerklæring.


Fremtidsfullmakten stadfestes hos Statsforvalteren da Statens Kartverk og eventuelt banker krever dette. En fullmektig bør derfor sende inn begjæring så snart som mulig når legeerklæring foreligger. Statsforvalteren gir en attest på at formkravene er oppfylt.


Husk!

Da det per i dag ikke finnes noen register for fremtidsfullmakter, er det du som fullmaktsgiver som må oppbevare fremtidsfullmakten. Orienter derfor gjerne din(e) fullmektig(er) om hvor fremtidsfullmakten er lagret eller arkivert.


Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page