top of page

Står du ansvarlig ved takras?

Som styremedlem er det deres ansvar å inspisere eiendommen for istapper som henger fra taket. Deretter skal dere sørge for å varsle folk om faren som er forbundet med å bevege seg i området.

Vi har samlet det du som styremedlem bør være klar over i forbindelse med rasfare og forebygging av dette.

Sist oppdatert:

22. desember 2021

Styret i boligselskaper skal ha kontroll på økonomien, driften, vedlikeholdet, forvaltningen og en rekke andre oppgaver som angår boligselskapet. Sistnevnte innebærer så mangt, deriblant å ha kontroll på is– og snømåking på vinterstid.


Styret står ansvarlig

Gjennom lokale politivedtekter er styret ansvarlig for å forebygge rasfare i boligselskapet. I praksis betyr dette at styret skal sørge for jevnlige inspeksjoner og ved behov ta ansvar for fjerning av snø og is fra hustakene.Styret kan velge å kjøpe disse tjenester fra bedrifter med dette som spesialfelt, men det er viktig å påpeke at det også da er styret som står ansvarlig for at jobben blir gjort.


Syv dagers frist

Dersom styret oppdager eller blir kjent med at det er fare for takras, skal dere så snart som mulig iverksette tiltak. Merk at det ikke er tilstrekkelig å henge opp varselskilt og avvisere fra for eksempel rasfare.no. Dette er kun et midlertidig tiltak for å varsle forbipasserende. Slik varsling kan henge i maks syv dager frem til farlig is og snø er fjernet.


Dersom noen skulle bli skadet som følge av for eksempel istapper eller snøras, kan styret bli holdt juridisk og økonomisk ansvarlig.


Borettslagsloven § 12-1 oppsummerer ansvaret på følgende måte:

«Den som i egenskap av styremedlem, forretningsfører, gransker eller andelseier volder tap forsettlig eller uaktsomt for laget, andelseiere eller andre under utføring av oppgaven sin, har plikt til å bøte laget. Det samme gjelder for medlemmer av andre organer som er skipet etter vedtektene.»


Ansvaret er strengt nettopp fordi skadepotensialet er stort. Med andre ord skal det lite til før huseier anses for ikke å ha overholdt sine plikter. Det er straffbart å unnlate fjerning av snø og is fra tak. Overtredelser kan medføre bøter hvilket er regulert i de lokale politivedtektene. I de mest alvorlige sakene finnes det også eksempler der den ansvarlige har blitt idømt fengselsstraff.
Gårdeieransvaret

Sameiet/borettslaget kan bli erstatningsansvarlig etter reglene om det såkalte gårdseieransvaret. I gårdsansvaret inngår ansvar for sikring, rydding og rengjøring rundt boligmassen der folk ferdes. Dette blir mer aktuelt i vinterhalvåret da det ofte danner seg snø og is på tak og gateplan. Eksempel på dette kan være at det faller isklumper ned fra tak som utgjør skade eller en person skader seg ved fall pga. islagt fortau.


De alminnelige forsikringspolisene som tilbys sameier og borettslag dekker i utgangspunktet slike skader. Men dersom styret har forsømt seg, vil man kunne ligge utenfor forsikringsvilkårenes dekning, eller ha lagt seg åpne for regress.


Dersom styret ikke har sørget for å imøtekomme kravene i Politivedtektene for Oslo med hensyn til snø- og isrydding vil styret kunne bli holdt både erstatningsrettslig og strafferettslig ansvarlig.


Fikk isklump i hodet – vedlikeholdsansvarlig dømt

Straffeansvar for gårdeiere på grunn av rasulykker illustreres i en sak som Høyesterett avsa dom i 2013. Sakens gang var at en ung mann var blitt sterkt skadet etter å ha blitt truffet av en 10 kg tung isklump fra en gesimskasse på taket i en bygård.


Høyesterett vurderte straffeansvaret for gårdeieren og vedkommende som hadde hatt ansvar for inspeksjon og tilsyn med taket. Det ble her konkludert med at gårdeieren ble frifunnet mens lederen av konsernets vedlikeholdsavdeling fikk 60 dagers betinget fengsel. Høyesteretts begrunnelse var at sistnevnte hadde opptrådt uaktsomt ved ikke å skaffe seg overblikk over forholdene på taket.


Våre råd til dere som sitter i styret:

  • Bli kjent med ansvarsbestemmelsen

  • Etabler rutiner som samsvarer med politivedtektene

  • Gjennomfør jevnlige inspeksjoner

  • Vurder avtaleinngåelse med spesialisert firma

bottom of page