top of page

Bærekraftig energi: Hvordan fungerer solenergi og solceller?

Lær hvordan solenergi kan redusere strømkostnadene dine, samtidig som du bidrar til en bærekraftig fremtid. Oppdag fordelene og utfordringene med solceller for ditt sameie eller borettslag.

Sist oppdatert:

4. jul. 2024

Dette får du vite om bærekraftig energi: Hva er solenergi? 


Solenergi er en form for fornybar energi som hentes fra solstråler. Denne energien kan utnyttes på flere måter, men den mest vanlige metoden for boligselskaper er gjennom installasjon av solcellepaneler. 


Solenergi er en pålitelig og miljøvennlig energikilde som kan gi store fordeler både økonomisk og miljømessig. Ved å forstå hvordan solenergi fungerer, kan boligselskaper ta informerte beslutninger om investering i solcelleanlegg. 


Hvordan fungerer solenergi? 


Solenergi fungerer ved at solcellepaneler konverterer sollys til elektrisitet. Dette skjer gjennom en prosess som kalles den fotovoltaiske effekten. Solcellepaneler består av mange små enheter kalt solceller, som vanligvis er laget av silisium. Når sollys treffer disse cellene, skaper det en elektrisk strøm ved å slå løs elektroner fra atomene i solcellen. 

 


Hvordan fungerer solceller, og hva gjør dem effektive? 


Solceller er kjernen i solcellepaneler og spiller en avgjørende rolle i omdanningen av sollys til elektrisitet.  


Solceller er laget av halvledermaterialer, vanligvis silisium. Når sollys treffer en solcelle, absorberes lysenergien av halvlederen, som frigjør elektroner. Disse elektronene beveger seg gjennom materialet og skaper en elektrisk strøm. Denne strømmen kan deretter brukes til å drive elektriske apparater eller lagres i batterier for senere bruk. 


Solceller er en effektiv teknologi for å produsere fornybar energi. Ved å forstå hvordan de fungerer og hva som påvirker deres effektivitet, kan boligselskaper optimere bruken av solcelleanlegg for å oppnå maksimal energiutbytte og økonomiske besparelser. 

 


Hvilke fordeler gir solenergi for boligselskaper? 


Solenergi byr på en rekke fordeler for borettslag, sameier og andre boligselskap. Ved å investere i solcelleanlegg kan disse enhetene dra nytte av både økonomiske besparelser og miljømessige gevinster. 


Økonomiske fordeler 


Reduserte strømutgifter:


En av de mest åpenbare fordelene med solenergi er reduksjonen i strømutgifter. Ved å produsere egen strøm fra solcelleanlegget kan boligselskapet redusere avhengigheten av eksterne strømleverandører. Dette kan resultere i betydelige besparelser på fellesutgiftene. 


Økt eiendomsverdi:


Solcelleanlegg kan også øke verdien på eiendommen. Boliger med solceller er ofte mer attraktive for potensielle kjøpere på grunn av de lave strømregningene og den grønne profilen. 


Støtteordninger og tilskudd:


Det finnes flere støtteordninger og tilskudd som kan hjelpe med å dekke kostnadene ved installasjon av solcelleanlegg. Enova tilbyr støtte til både privatpersoner og boligselskaper som ønsker å investere i solcelleanlegg. Dette gjør den økonomiske byrden lettere å bære og gir raskere avkastning på investeringen. 


Miljømessige fordeler 


Redusert karbonavtrykk:


Solenergi er en ren, fornybar energikilde som bidrar til å redusere karbonutslippene. Ved å produsere strøm fra solenergi i stedet for fossile brensler, kan boligselskaper bidra til å redusere deres miljøpåvirkning. 


Bidrag til bærekraftige samfunn:


Solenergi fremmer bærekraftig utvikling ved å utnytte en uuttømmelig energikilde. Dette er i tråd med Norges nasjonale og internasjonale klimamål om å redusere klimagassutslipp og øke bruken av fornybar energi. 


Sosiale fordeler 


Styrket fellesskap:


Investering i solenergi kan styrke fellesskapsfølelsen i borettslag og sameier. Beboerne kan samles om et felles mål om å bli mer miljøvennlige og bærekraftige. Dette kan også øke bevisstheten rundt energiforbruk og miljøvern blant beboerne. 


Eksponering for moderne teknologi:


Boligselskaper som investerer i solenergi, blir ofte sett på som pionerer innenfor moderne og bærekraftig teknologi. Dette kan tiltrekke seg miljøbevisste beboere og styrke boliglagets omdømme som en innovativ og fremtidsrettet enhet. 


solcellepanel i skog med sollys mot seg
Solcellepaneler kan redusere strømutgifter og øke eiendomsverdien i boligselskaper.

 


Hva er ulempene med solenergi? 


Selv om solenergi har mange fordeler, er det også noen ulemper som boligselskaper bør være oppmerksomme på før de investerer i et solcelleanlegg. Her er noen av de viktigste utfordringene knyttet til bruk av solenergi. 


Høye startkostnader 


Installasjonskostnader:


En av de største barrierene for å investere i solenergi er de høye startkostnadene. Selv om prisen på solcellepaneler har falt de siste årene, kan installasjon av et komplett solcelleanlegg fortsatt være kostbart. Kostnadene inkluderer kjøp av solcellepaneler, omformere, monteringsutstyr og arbeidskostnader. 


Væravhengighet 


Begrenset effektivitet i dårlig vær:


Solcelleanlegg er avhengige av sollys for å produsere strøm. I Norge, hvor værforholdene kan være varierende og vintermånedene er mørke, kan effektiviteten til solcelleanlegg reduseres betydelig. Selv om solcellepaneler kan produsere energi på overskyede dager, vil produksjonen være mye lavere enn på solrike dager. 


Sesongvariasjoner:


Solenergi er mest effektiv om sommeren når dagene er lange og solrike. Om vinteren er sollyset begrenset, noe som reduserer energiproduksjonen. Dette gjør solcelleanlegg mindre pålitelige som en eneste energikilde gjennom hele året. 


Plassbehov 


Krav til installasjonsplass:


For å produsere tilstrekkelig med strøm, krever solcelleanlegg mye plass. Dette kan være en utfordring for boligselskaper med begrenset takareal eller for bygninger som ikke er egnet for solcelleinstallasjon. 


Skyggeproblemer:


Bygninger omgitt av høye trær, andre bygninger eller andre strukturer kan oppleve skyggeproblemer, noe som kan redusere effektiviteten til solcellepanelene. Skygge på selv en liten del av et solcellepanel kan påvirke hele systemets ytelse. 

 

 

Grønn energi og fasadeendringer 


Grønn energi:


Solenergi er en viktig del av den grønne energimiksen, og bidrar til å redusere bruken av fossile brensler. Installering av solcellepaneler på boligselskaper fremmer bruk av fornybar energi og støtter bærekraftige mål. 


Fasadeendringer og lovverk:


Når du vurderer å installere solcellepaneler, er det viktig å være klar over at dette ofte regnes som en fasadeendring. Dette gjelder spesielt hvis det er snakk om endringer som er synlige fra utsiden, som installasjon av solcellepaneler på tak eller fasader. 


Fasadeendring søknadsplikt: 


For de fleste bygninger, inkludert 50-tallshus, 60-tallshus og 70-tallshus, vil det kreves søknad om fasadeendring. For boligselskaper som sameier og borettslag, gjelder også dette. Du må søke om fasadeendring hos kommunen, og det kan være nødvendig med nabovarsel dersom endringene kan påvirke naboenes eiendom eller utsikt. 


Byantikvaren har strenge retningslinjer for endringer på verneverdige bygg, inkludert fasadeendringer som installasjon av solcellepaneler. Hvis bygningen er vernet, må du få godkjennelse fra Byantikvaren før du kan gå videre med prosjektet. 


 

Hvordan kan solenergi bidra til bærekraftig energi i Norge? 


Solenergi spiller en viktig rolle i overgangen til bærekraftig energi i Norge. Det er flere måter solenergi kan bidra til å fremme bærekraft og redusere avhengigheten av fossile brensler. 


Redusert klimafotavtrykk 


Mindre CO2-utslipp:


Produksjon av strøm fra solenergi genererer ingen CO2-utslipp, i motsetning til tradisjonelle energikilder som kull, olje og gass. Ved å installere solceller reduserer boligselskaper sine karbonavtrykk betydelig. 


Fornybar energikilde 


Uuttømmelig ressurs:


Solenergi er en fornybar ressurs som ikke vil gå tom. Solens energi er tilgjengelig hver dag og kan utnyttes over hele landet, selv om intensiteten varierer. 


Redusert avhengighet av fossile brensler:


Ved å øke andelen solenergi i energimiksen, reduserer Norge sin avhengighet av importert olje og gass, noe som bidrar til økt energisikkerhet. 


Økonomiske fordeler 


Lavere strømregninger:


Solcelleanlegg kan bidra til betydelige besparelser på strømregningen ved å produsere egen strøm. Overskuddsstrøm kan selges tilbake til strømnettet, og gir ekstra inntekter. 


Støtteordninger:


Myndighetene tilbyr støtteordninger for installasjon av solcelleanlegg. Dette gjør investeringen mer overkommelig og inspirerer flere til å ta i bruk solenergi. 


Innovasjon  


Teknologisk utvikling:


Investering i solenergi fremmer innovasjon og teknologisk utvikling innen fornybar energi. Dette kan føre til nye, mer effektive solcelleteknologier og bedre løsninger for energilagring. 


Samfunnsmessige fordeler 


Økt bevissthet om bærekraft:


Bruk av solenergi kan øke bevisstheten om bærekraftige praksiser blant beboere og lokalsamfunn. Dette kan inspirere til ytterligere miljøvennlige tiltak og atferdsendringer. 

 

 

Hvordan kan solenergi redusere strømkostnadene dine? 


Solenergi er en smart investering som kan redusere dine strømkostnader over tid. Her er hvordan det fungerer: 


Direkte kostnadsbesparelser 


Reduksjon i strømforbruk:


Når du installerer solcellepaneler, produserer du din egen elektrisitet. Dette betyr at du trenger å kjøpe mindre strøm fra strømleverandøren. Hver kilowattime (kWh) du produserer og bruker, reduserer strømregningen din. 


Netto måling:


Netto måling lar deg sende overskuddsstrøm tilbake til strømnettet og få kreditt på strømregningen. Når solcelleanlegget ditt produserer mer strøm enn du bruker, kan du lagre denne energien i strømnettet og bruke den senere når produksjonen er lavere. 


Langsiktige økonomiske fordeler 


Beskyttelse mot strømprisøkninger:


Ved å produsere din egen strøm, blir du mindre avhengig av kjøpt strøm og mindre påvirket av økende strømpriser. Dette gir økonomisk forutsigbarhet. 


Økt eiendomsverdi:


Boliger med solcelleanlegg kan ha høyere verdi. Kjøpere betaler ofte mer for boliger med lavere strømkostnader og bærekraftige energiløsninger. 


Støtteordninger og tilskudd:


Støtteordninger kan redusere kostnadene ved installasjon av solcelleanlegg, noe som gjør investeringen mer attraktiv. 


Juridiske og tekniske hensyn 


Lover og forskrifter:


Vær oppmerksom på relevante lover og forskrifter ved installasjon av solcelleanlegg, som Plan- og bygningsloven (PBL) for å sikre at installasjonen er lovlig og akseptabel. 


Teknisk vedlikehold:


For å sikre maksimal effektivitet, må solcelleanlegget vedlikeholdes riktig. Regelmessig inspeksjon og rengjøring av panelene er nødvendig for å unngå tap av produksjonseffektivitet. 

 


Hva sier norsk lov om solcelleinstallasjoner i borettslag og sameier? 


Plan- og bygningsloven og restriksjoner fra Byantikvaren 


Byggesøknad og tillatelser:


Ifølge Plan- og bygningsloven kan det være nødvendig å søke om byggetillatelse fra kommunen før installasjon av solcelleanlegg. Dette gjelder særlig hvis installasjonen medfører endringer i bygningens eksteriør som kan påvirke estetikk eller naboers solforhold. 


Estetiske hensyn:


Plan- og bygningsloven stiller krav til at byggverkets utforming skal være estetisk akseptabel og tilpasses omgivelsene. Dette betyr at solcelleanlegget må integreres på en måte som ikke skader bygningens utseende. 


Byantikvarens restriksjoner:


Hvis bygningen er vernet eller har historisk verdi, kan Byantikvaren sette restriksjoner for endringer som påvirker bygningens utseende. Dette kan inkludere installasjon av solcellepaneler. Byantikvaren vurderer hvordan solcellepaneler påvirker den historiske eller arkitektoniske verdien av bygningen, og setter krav til plassering for å bevare bygningens karakter. 


Lurer du på noe mer?  


Kontakt oss for mer informasjon 


Ta kontakt med oss i dag!


Våre eksperter er klare til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for ditt hjem eller boligselskap. 

Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page