top of page

Borettslagsloven forklart: Hvordan påvirker den deg som andelseier?


Er du usikker på dine rettigheter og plikter som andelseier i et borettslag?

Les vår guide om Borettslagsloven for å få klarhet i alt fra styrets godkjenning til vedlikeholdsplikter.

Sist oppdatert:

29. mai 2024

Dette får du vite om Borettslagsloven: 


  


Hva er loven om borettslag? 


Borettslagsloven, eller Burettslagslova som den formelt heter, er en norsk lov som regulerer forholdene i et borettslag. Loven ble vedtatt for å sikre en rettferdig og forutsigbar organisering av borettslag, og den dekker alt fra etablering og drift til oppløsning av borettslag. 

Borettslagsloven skal sikre rettferdighet og lik behandling av andelseiere, samtidig som den gir klare rammer for styrets og andelseiernes plikter og rettigheter. 

 

Formål med Borettslagsloven 


Formålet med Borettslagsloven er å regulere samspillet mellom andelseiere, styret og øvrige beboere i borettslaget. Dette bidrar til et velfungerende bomiljø der alle parter kjenner sine rettigheter og plikter.  


Loven dekker blant annet: 


 • Hvordan borettslag skal organiseres og styres. 


 • Rettigheter og plikter for andelseiere. 


 • Regler for vedlikehold av boligen og fellesarealene. 


 • Betingelser for utleie og bruk av boligen. 

  


Hva er et borettslag? 


Et borettslag er en boligform hvor du kjøper en andel som gir deg bruksrett til en bestemt bolig. Samtidig blir du medlem av borettslaget, som eier bygningen og fellesarealene. Dette betyr at du ikke direkte eier boligen, men har rett til å bruke den og fellesområdene. Som medlem er du ikke ansvarlig for borettslagets gjeld.  


Les mer om: Borettslag 

 

Fordeler med borettslag 


 • Felles ansvar: Vedlikehold av fellesarealene deles mellom alle andelseiere. Dette gjør det lettere å opprettholde bygningens standard og fellesfasiliteter.  


 • Demokratisk styring: Borettslag styres demokratisk gjennom et valgt styre. Andelseierne har mulighet til å påvirke beslutninger som tas på generalforsamlingen.  


 • Økonomiske fordeler: Ofte kan borettslag oppnå bedre økonomiske vilkår enn enkeltpersoner, for eksempel ved forhandling av forsikringer og tjenester. 

 

Borettslagets lover og regler 


Borettslaget reguleres av Borettslagsloven, som gir rammer for både drift og organisering. I tillegg vedtar borettslaget sine egne vedtekter og husordensregler som supplerer lovens bestemmelser.  


 • Vedtekter: Disse kan inneholde bestemmelser om alt fra vedlikeholdsansvar til regler for dyrehold.  


 • Husordensregler: Disse fastsettes av styret og kan inkludere praktiske regler for bruk av fellesarealer, stille tider, osv.  


Konkrete eksempler 


 • Felleskostnader: Andelseierne betaler månedlige felleskostnader som dekker drift og vedlikehold av borettslagets eiendom. Dette kan inkludere renhold, forsikringer, og vedlikehold av bygninger og fellesområder.  


 • Demokratisk prosess: Viktige avgjørelser som oppussing av fellesarealer eller større investeringer skal tas av generalforsamlingen, hvor alle andelseiere har stemmerett. For eksempel, hvis borettslaget skal installere nye heiser, vil dette bli diskutert og avgjort på generalforsamlingen. 

 

Viktigheten av borettslagets struktur 


Strukturen i et borettslag sikrer at alle andelseiere har både ansvar og innflytelse over hvordan eiendommen forvaltes. Dette gir et balansert og rettferdig bomiljø hvor vedlikehold og forbedringer kan gjennomføres til fellesskapets beste. 

  


Hvordan fungerer et borettslagsstyre? 


Borettslagets styre er det organet som har ansvaret for den daglige driften og forvaltningen av borettslaget. Styret blir valgt av andelseierne på generalforsamlingen og består vanligvis av en leder, et antall styremedlemmer, og eventuelt varamedlemmer. Styret har ansvar for å sikre at borettslaget drives effektivt og i samsvar med lover og regler. 

 

Styrets ansvar og oppgaver 


Styret har flere viktige oppgaver og ansvarsområder, som inkluderer: 


 • Forvaltning og drift: Styret har ansvar for den daglige driften av borettslaget. Dette inkluderer økonomisk forvaltning, vedlikehold av bygninger og fellesarealer, og oppfølging av leverandører og tjenester.  


 • Økonomistyring: Styret må sørge for at borettslagets økonomi er i orden, og forvaltes forsvarlig. Dette innebærer å utarbeide budsjett, sørge for innkreving av felleskostnader, og føre regnskap.   


 • Vedlikehold og oppgraderinger: Styret har ansvar for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger. Dette kan inkludere alt fra mindre reparasjoner til større prosjekter som fasadeoppussing eller utskifting av tak.  


 • Juridiske forpliktelser: Styret må påse at borettslaget overholder lover og regler, inkludert Borettslagsloven og eventuelle lokale forskrifter. Dette omfatter også oppfølging av kontrakter og avtaler.  


 • Kommunikasjon med andelseiere: Styret må sørge for god kommunikasjon med andelseierne. Dette inkluderer innkalling til og gjennomføring av generalforsamlinger, samt å informere om viktige beslutninger og hendelser. 


Les mer om: Styrearbeid

 

Valg og sammensetning av styret 


 • Generalforsamlingen: Andelseierne velger styret på den årlige generalforsamlingen. Her kan andelseiere nominere kandidater og stemme over hvem som skal sitte i styret.  


 • Mandatperioder: Styremedlemmer velges for en bestemt periode, vanligvis to år, men dette kan variere basert på borettslagets vedtekter. Styrets leder velges separat.  


 • Styrets leder: Lederens rolle er å koordinere styrets arbeid, lede møter, og sørge for at beslutninger blir gjennomført. 

 

Konkrete eksempler 


 • Vedlikeholdsprosjekter: Styret kan for eksempel vedta å renovere fasaden på bygningene i borettslaget. De må da innhente tilbud fra entreprenører, presentere disse for generalforsamlingen, og følge opp arbeidet til det er ferdigstilt. Styret er byggherre, og kan sette bort prosjektledelse.  


 • Håndtering av klager: Hvis en andelseier klager på støy fra naboen, er det styrets ansvar å håndtere klagen i henhold til borettslagets husordensregler. Dette kan innebære å megle mellom partene eller iverksette tiltak for å redusere støyen. 

  


Juridiske rettigheter og plikter for andelseiere 


Som andelseier i et borettslag har du både rettigheter og plikter som er fastsatt av Borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Å ha kunnskap om disse er viktig for å sikre at du oppfyller dine forpliktelser og kan nyte godt av dine rettigheter på en riktig måte.  


Rettigheter 


 • Bruksrett: Din andel gir deg en eksklusiv rett til å bo i en bestemt bolig i borettslaget. Denne retten inkluderer også bruk av fellesarealene sammen med de andre andelseierne.  


 • Medbestemmelse: Som andelseier har du rett til å delta og stemme på generalforsamlinger, hvor viktige beslutninger om borettslagets drift og fremtid tas.  


 • Utleie av boligen: Under visse betingelser kan du leie ut boligen din, for eksempel ved midlertidig fravær på grunn av arbeid eller studier (§ 5-6 i Borettslagsloven). 


En dame som står i et bibliotek, ser på bøker og vil lese mer om lovverket for å forstå sine juridiske rettigheter og plikter som andelseier.

Juridiske rettigheter og plikter for andelseiere: Som andelseier i et borettslag har du både rettigheter og plikter som er fastsatt av Borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Å ha kunnskap om disse er viktig for å sikre at du oppfyller dine forpliktelser og kan nyte godt av dine rettigheter på en riktig måte.Plikter 


 • Vedlikehold: Du har ansvar for å vedlikeholde boligen din innvendig, inkludert vinduer, rør, ledninger og annet inventar (§ 5-12 i borettslagsloven). Dette sikrer at boligen holdes i god stand og at det ikke oppstår skader som kan påvirke borettslaget negativt.  


 • Overholde vedtekter og husordensregler: Du må følge borettslagets vedtekter og husordensregler. Dette kan inkludere regler om dyrehold, bruk av fellesarealer, og støynivå.  


 • Betaling av felleskostnader: Som andelseier er du forpliktet til å betale din del av borettslagets felleskostnader. Disse kostnadene dekker blant annet vedlikehold, forsikringer og andre fellesutgifter.  


 • Godkjenning for endringer: Du må innhente godkjenning fra styret før du foretar større endringer i boligen som kan påvirke bygningens struktur eller fellesarealer (§ 5-11 i Borettslagsloven).  

 


Hva betyr overlating av bruken? 


Overlating av bruken i Borettslagsloven refererer til situasjoner hvor en andelseier gir en annen person tillatelse til å bruke boligen sin. Dette kan skje under spesifikke omstendigheter og krever ofte godkjenning fra borettslagets styre. Formålet med denne regelen er å sikre at boligen fortsatt brukes på en måte som er forenlig med borettslagets interesser og regler. 

 

Når kan bruken overlates til andre? 


Ifølge Borettslagsloven § 5-6 kan andelseieren overlate bruken av boligen sin til andre under visse betingelser: 


 • Juridiske personer: Hvis andelseieren er en juridisk person (for eksempel et selskap), kan bruken overlates til en annen.  


 • Midlertidig fravær: Andelseieren kan overlate boligen dersom de skal være borte midlertidig på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom, eller andre tungtveiende grunner.  


 • Familie: Bruken kan overlates til nær familie, som ektefelle, barn, foreldre, eller fosterbarn.  


 • Lovbestemt rett: Overlating kan skje hvis noen har krav på bruksrett etter Ekteskapsloven eller Husstandsfellesskapsloven. 

 

Hva må du vite om styrets godkjenning? 


Selv om loven gir andelseiere rett til å overlate bruken under visse betingelser, må dette som regel godkjennes av styret: 


 • Godkjenningsprosess: Du må sende en skriftlig søknad til styret, som vurderer om vilkårene for overlating er oppfylt.  


 • Saklig grunn: Styret kan kun nekte godkjenning dersom det foreligger saklig grunn til det. For eksempel, hvis den nye brukeren har en historikk som kan være problematisk for borettslaget.  


 • Kriterier for godkjenning: Styret vil vurdere om den nye brukeren kunne ha blitt andelseier selv, som nevnt i Borettslagsloven § 4-4. 

 

 

Hvordan skal boligen og fellesarealene brukes? 


Bruken av boligen og fellesarealene i et borettslag er regulert av Borettslagsloven for å sikre at alle andelseiere kan nyte et trygt og trivelig bomiljø. Disse reglene bidrar til å forhindre konflikter og sikre at boligselskapet fungerer. 

 

Generelle bruksregler 


Ifølge Borettslagsloven § 5-11 skal andelseiere: 


 • Respekter boligen og fellesarealene: Andelseiere må behandle både boligen og fellesarealene med respekt og omhu. Dette innebærer å unngå skade eller unødvendig slitasje.  


 • Unngå skade og ulempe: Bruken av boligen og fellesarealene må ikke være til unødvendig skade eller ulempe for andre andelseiere. Dette kan inkludere støy, lukt, eller annen atferd som forstyrrer naboene. 


Mor og sønn nyter en solrik dag i fellesområdene i et borettslag, omringet av grønt gress og blomster.

Hvordan skal boligen og fellesarealene brukes? Bruken av boligen og fellesarealene i et borettslag er regulert av Borettslagsloven for å sikre at alle andelseiere kan nyte et trygt og trivelig bomiljø. Disse reglene bidrar til å forhindre konflikter og sikre at boligselskapet fungerer.

 


Tiltak på eiendommen 


Andelseiere kan gjennomføre tiltak på eiendommen, men dette krever ofte godkjenning fra styret: 


 • Nedsatt funksjonsevne: Hvis en beboer har nedsatt funksjonsevne, kan nødvendige tiltak på eiendommen gjennomføres med styrets godkjenning. Styret kan ikke nekte godkjenning uten saklig grunn.  


 • Samtykke for bruksendring: Boligen kan ikke brukes til annet enn boligformål uten styrets samtykke. Dette hindrer at boliger blir brukt til kommersielle formål som kan forstyrre bomiljøet. 

 

Styrets ordensregler 


Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Disse reglene skal bidra til å opprettholde ro og orden i borettslaget: 


 • Dyrehold: Selv om det kan være vedtatt forbud mot dyrehold, kan brukeren av boligen holde dyr hvis gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere. For eksempel kan en andelseier som trenger en førerhund få lov til å ha hunden i boligen.   Dyr som kun oppholder seg innendørs eller på verandaen, som innekatter og kaniner, kan holdes fritt. Dette gjelder også små hunder som bæres ut og ikke luftes på borettslagets område.  


 • Støy: Hvis du planlegger å arrangere en fest, bør du informere naboene i god tid, og sørge for at støyen holdes på et akseptabelt nivå. Unødvendig støy som forstyrrer naboene, spesielt på kvelds- og nattestid, er i strid med borettslagets regler.  


 • Bruksendring: Ønsker du å bruke en del av boligen som hjemmekontor for en liten bedrift, må du få samtykke fra styret. Uten dette samtykket kan det være i strid med borettslagets regler å drive virksomhet fra boligen.   Hvilke vedlikeholdsplikter har du som andelseier? 


Vedlikehold av boligen er en viktig plikt for andelseiere i et borettslag. Borettslagsloven § 5-12 regulerer hva som faller under andelseierens vedlikeholdsansvar, og hva som eventuelt dekkes av borettslaget. Godt vedlikehold bidrar til å opprettholde boligens verdi og borettslagets standard. 

 

 • Generelt vedlikeholdsansvar 

Som andelseier i et borettslag har du et generelt vedlikeholdsansvar for din bolig. Dette innebærer å sørge for at boligen holdes i forsvarlig stand, noe som krever regelmessig tilsyn og nødvendige reparasjoner for å unngå forfall og skader. 


 • Forsvarlig stand 

Det er andelseierens ansvar å holde boligen i god stand. Dette betyr at du må utføre regelmessig tilsyn og vedlikehold for å sikre at boligen ikke forfaller eller får skader som kunne vært unngått. 

 

Tilfeldig skade 


Andelseierens vedlikeholdsplikt inkluderer også utbedring av tilfeldig skade. Dette kan være skader forårsaket av uhell, som vannskader etter en lekkasje. Slike skader må utbedres raskt for å forhindre ytterligere skade på boligen og naboleiligheter. 

 

Justering av vedlikeholdsplikten 


Vedtektene i borettslaget kan spesifisere vedlikeholdspliktene annerledes enn lovens standardbestemmelser. I noen tilfeller kan andelseieren inngå avtaler med borettslaget om andre regler for vedlikehold. Det er derfor viktig å være kjent med borettslagets vedtekter og eventuelle spesialavtaler. 

 

Konkrete eksempler 


 • Rør og ledninger: Hvis et vannrør under vasken i kjøkkenet sprekker, er det andelseierens ansvar å reparere eller skifte ut røret. Dersom røret er en del av bygningens bærende konstruksjon, kan dette imidlertid falle under borettslagets ansvar.  


 • Innvendig maling: Vedlikehold av boligens innvendige flater, som å male veggene, er andelseierens ansvar. Dette bidrar til å opprettholde boligens estetikk og struktur.  


 • Vindusvedlikehold: Mens utskifting av vinduer er borettslagets ansvar, må andelseieren vedlikeholde og reparere mindre skader som ikke krever full utskifting. Som for eksempel smøring og maling innvendig. 


Illustrasjon av hva boligselskapets vedlikeholdsansvar er:

Tegning med beskrivelser av hvilke ansvar boligselskapet har i et borettslag. mtp vedlikehold.

Borettslagslovens FAQ og OBFs råd 


For å sikre et godt bomiljø og unngå konflikter i borettslaget, er det viktig å være kjent med noen praktiske råd og vanlige spørsmål som ofte dukker opp blant andelseiere. 


Hvordan håndtere uenigheter med styret? 


 • Kommunikasjon: Prøv først å løse uenigheten gjennom åpen og konstruktiv dialog. Forklar situasjonen klart og lytt til styrets synspunkter.  


 • Formelle klager: Hvis dialog ikke fører frem, kan du sende en skriftlig klage til styret. Beskriv problemet detaljert og legg ved eventuell dokumentasjon.  


 • Generalforsamlingen: Vurder om du skal ta opp saken på generalforsamlingen dersom klagen ikke blir løst. Her kan alle andelseiere delta og stemme over viktige beslutninger. 

 

Tips for å sikre godkjenning for utleie 


 • Dokumentasjon: Forbered nødvendig dokumentasjon som viser årsaken til at du ønsker å leie ut boligen, for eksempel arbeid utenbys eller utdanning.  


 • Tydelig kommunikasjon: Forklar situasjonen nøye i søknaden til styret og beskriv leietakerens bakgrunn og pålitelighet.  


 • Følg loven: Sørg for at utleien følger Borettslagsloven § 5-6 og borettslagets vedtekter. 

 

 • Brannsikkerhet: Fokuser på brannsikkerhet. Informer om at leietakeren er kjent med og vil følge borettslagets brannsikkerhetsregler. Vis gjerne til at boligen er utstyrt med fungerende røykvarslere og brannslukkingsutstyr, og at leietakeren er informert om rømningsveier og andre sikkerhetstiltak. 

 

Beste praksis for vedlikehold av boligen 


 • Regelmessig inspeksjon: Sjekk boligen jevnlig for tegn på slitasje eller skade. Dette inkluderer rør, elektriske installasjoner, og innvendige overflater.  


 • Rask utbedring: Utfør nødvendige reparasjoner så snart som mulig for å unngå større skader og kostnader.  


 • Profesjonell hjelp: Bruk profesjonelle håndverkere for større reparasjoner og vedlikeholdsarbeid for å sikre kvalitet og overholdelse av byggforskrifter. 

 

Kan jeg holde kjæledyr i borettslaget? 


 • Husordensregler: Sjekk borettslagets husordensregler for eventuelle restriksjoner på dyrehold.  


 • Dispensasjon: Selv om det kan være et generelt forbud mot dyrehold, kan du søke styret om dispensasjon hvis du har gode grunner, som medisinske behov.  


 • Ansvar: Hvis du får tillatelse til å holde kjæledyr, må du sørge for at dyret ikke er til ulempe for andre beboere. 

 

Hva skjer hvis jeg ikke vedlikeholder boligen? 


 • Følger av manglende vedlikehold: Hvis du ikke vedlikeholder boligen i henhold til § 5-12, kan det føre til forringelse av boligens verdi og potensielle skader på naboeiendommer.  


 • Styrets intervensjon: Borettslagets styre kan pålegge deg å utføre nødvendig vedlikehold. Hvis du ikke etterkommer dette, kan borettslaget utføre vedlikeholdet på din bekostning.  


 • Økonomiske konsekvenser: Kostnadene for manglende vedlikehold kan bli betydelige og føre til økonomiske tap for både deg og borettslaget.  

  

Sitter du på flere spørsmål? 


Å ha tilgang til pålitelig juridisk rådgivning er avgjørende for å sikre at dine rettigheter og plikter som andelseier blir ivaretatt. Ved å bruke OBFs tjenester, får du den støtten og ekspertisen du trenger for å navigere trygt i Borettslagsloven og bidra til et velfungerende borettslag. 


Ta kontakt med oss i dag!  


Bruk vårt kontaktskjema for å få den hjelpen du trenger. Sammen sørger vi for at ditt borettslag er et trygt og trivelig sted å bo. 

Spørsmål? Kontakt oss

Vi er her for å besvare dine spørsmål og gi skreddersydde løsninger.

Nyeste artikler

bottom of page