top of page

Forvaltningsloven enkelt forklart: For deg som sitter i styret.


Ønsker du å vite hvordan forvaltningsloven kan hjelpe deg som sitter i styret?

Vi gir deg en grundig gjennomgang av hvordan loven sikrer styrets rettigheter, og hva de kan gjøre hvis de står overfor en uønsket beslutning fra offentlige organisasjoner, som stat og kommune.

Sist oppdatert:

28. mai 2024

Dette får du vite om forvaltningsloven:


 

Hva er forvaltningsloven, og hvorfor er den viktig for styret i et boligselskap?


Forvaltningsloven er en grunnleggende lov som regulerer hvordan offentlige myndigheter skal forberede og fatte beslutninger. Loven sikrer rettighetene til boligselskaper og deres styremedlemmer når de interagerer med det offentlige.

Formål og historisk bakgrunn: Formålet med forvaltningsloven er å fremme rettssikkerhet ved å stille krav til saksbehandlingen i offentlige organer. Dette inkluderer regler for habilitet, taushetsplikt og klagebehandling, som sikrer en rettferdig og forutsigbar forvaltningspraksis.

Viktigheten av forvaltningsloven: For styret i borettslag, sameier og boligaksjeselskaper, er forståelsen av forvaltningsloven viktig. Loven gir innsikt i deres rettigheter og plikter i møte med offentlige myndigheter. For eksempel, hvis kommunen treffer en beslutning som påvirker eiendomsverdien eller bruksretten, er det forvaltningsloven som regulerer hvordan slike vedtak skal fattes og hvilke alternativer som finnes hvis man ønsker å klage.

Ved å forstå forvaltningsloven, kan styret bedre navigere i sitt forhold til offentlige myndigheter, sikre interessene til boligselskapet, og påvirke beslutninger som har konsekvenser for boligene. Denne kunnskapen er også viktig for å kunne opptre proaktivt og forebyggende i juridiske spørsmål knyttet til boligforvaltning.Praktiske råd for styret under forvaltningsloven


For å sikre at ditt boligselskap navigerer effektivt under forvaltningslovens rammer, er det viktig å følge noen praktiske råd:

 • Få grundig opplæring: Styremedlemmer bør ha en solid forståelse av forvaltningsloven og dens betydning for boligselskapet.

 • Oppretthold god dokumentasjonspraksis: Dokumenter all korrespondanse og beslutninger grundig.

 • Engasjer deg tidlig: Vær proaktiv i forhold til offentlige beslutninger som kan påvirke boligselskapet.

 • Søk juridisk bistand ved behov: Ikke nøl med å søke profesjonell juridisk hjelp når komplekse saker oppstår.Ved å følge disse retningslinjene kan styret i boligselskaper sikre rettferdig og effektiv forvaltning i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.Hvordan defineres et enkeltvedtak under forvaltningsloven?


Et enkeltvedtak er et sentralt begrep i forvaltningsloven, som refererer til en avgjørelse som treffes av et offentlig organ og som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Forståelsen av hva et enkeltvedtak innebærer er avgjørende for å kunne navigere i offentlige beslutningsprosesser.


Definisjon av enkeltvedtak: Forvaltningsloven § 2 definerer et enkeltvedtak som en avgjørelse som treffes av et offentlig organ, og som gjelder rettigheter eller plikter til enkeltpersoner eller en begrenset gruppe personer. Dette kan være avgjørelser om alt fra tillatelser, påbud, avslag og andre konkrete forpliktelser.


Eksempler på enkeltvedtak i boligforvaltning:

 • Kommunens godkjennelse av byggeplaner eller endringer i eksisterende strukturer.

 • Vedtak om tildeling eller nektelse av tillatelser til ombygging eller utvidelse av boligområder.

 • Avgjørelser relatert til klager på nabostøy eller andre forstyrrelser.Prosedyrer ved enkeltvedtak: Når en offentlig myndighet fatter et enkeltvedtak, stilles det strenge krav til saksbehandlingen:

 1. Varsling: De som er berørt av vedtaket, skal normalt varsles og gis mulighet til å uttale seg før avgjørelsen tas.

 2. Begrunnelse: Vedtaket skal begrunnes slik at de berørte forstår grunnlaget for avgjørelsen.

 3. Klage: Det skal informeres om klagerett, klagefrist, og fremgangsmåte for å klage.
Hva sier forvaltningsloven om habilitet og inhabilitet?


Forvaltningsloven legger stor vekt på habilitet. Det vil si at de som fatter beslutninger i offentlige saker skal være uten personlige eller økonomiske interesser som kan påvirke deres objektivitet. Mens inhabilitet oppstår når slike interessekonflikter finnes. Forståelsen av disse konseptene er avgjørende for alle som engasjerer seg i saker der offentlige beslutninger tas, inkludert boligeiere og styremedlemmer.

Habilitet og inhabilitet definert: Forvaltningsloven § 6 definerer klare kriterier for når en person anses som inhabil:


 1. Direkte personlige interesser: Dette inkluderer økonomiske interesser i saken eller dens utfall.

 2. Nære relasjoner: Hvis beslutningstakeren er i familie, nær venn eller lignende relasjon til en part i saken.

 3. Tidligere involvering i saken: Deltagelse i saksbehandlingen i en tidligere fase kan også føre til inhabilitet.
Prosedyrer ved inhabilitet: Når det oppstår spørsmål om inhabilitet, er det viktig å følge forvaltningslovens prosedyrer:

 1. Selvavkreftelse: Den som er mulig inhabil bør selv trekke seg fra behandlingen av saken.

 2. Avgjørelse av inhabilitet: Hvis ikke personen selv trekker seg, skal gjeldene overordnede eller kollegiet avgjøre om vedkommende er inhabil.

Betydningen av habilitet: Å opprettholde habilitet er essensielt for å sikre rettferdighet og tillit i forvaltningen. For deg som er engasjert i et boligselskap, sikrer dette at beslutninger som påvirker din bolig og ditt borettslag, sameie eller boligaksjeselskap, blir tatt på en rettferdig og objektiv måte.

 


Styremedlemmer med offentlig organisasjon myndigheter i et møte.
Habilitet og inhabilitet i forvaltningen sikrer rettferdige beslutninger uten personlige eller økonomiske interessekonflikter, avgjørende for tilliten i forvaltningen.


Hvilke frister og rettigheter har styret under forvaltningsloven § 29?


Forvaltningsloven § 29 omhandler saksbehandlingens tidsrammer, med vekt på å sikre at saker behandles innen rimelig tid. Dette er spesielt viktig for styret i boligselskaper, da forsinkelser i offentlige vedtak kan ha direkte innvirkning på selskapets drift og utvikling.

Saksbehandlingsfrister: Forvaltningsloven § 29 krever at saker behandles "uten ugrunnet opphold". Dette betyr at offentlige organer skal håndtere saker raskt, men også grundig nok til at beslutningene er godt funderte.


Rettigheter under forvaltningsloven § 29:


 1. Varsling ved forsinkelser: Dersom behandlingen av en sak tar lengre tid enn forventet, har det offentlige organet plikt til å informere de berørte partene om årsaken til forsinkelsen og om forventet behandlingstid.


 2. Rett til å etterspørre fremdrift: Styret kan ta kontakt med det offentlige organet for å få en oppdatering om sakens status hvis det oppleves forsinkelser.
Praktisk håndtering av frister:

 • Planlegg fremover: Når du søker om offentlige tillatelser eller venter på beslutninger, legg inn en buffer for potensielle forsinkelser.

 • Følg opp: Vær proaktiv i å følge opp saksgangen, og ikke nøl med å etterspørre fremdrift hvis fristen nærmer seg uten at en beslutning er tatt.


 • Dokumenter kommunikasjonen: Hold oversikt over all kommunikasjon med det offentlige organet for å kunne dokumentere forsinkelser og følge opp på en strukturert måte.Ved å forstå og håndtere de fristene og rettighetene som forvaltningsloven gir, kan styret i boligselskapet bedre sikre at deres saker blir behandlet effektivt og rettferdig av offentlige myndigheter.


Les mer om: Forretningsførsel


Hvordan påvirker forvaltningsloven saksbehandlingen?


Forvaltningsloven setter standarder for hvordan offentlige organer skal forberede og fatte sine beslutninger. Dette påvirker i høy grad hvordan styret i boligselskaper kan forvente at deres saker blir behandlet.


Saksbehandlingsregler: Forvaltningsloven inneholder flere bestemmelser som sikrer korrekt saksbehandling:


 • Informasjonsplikt: Offentlige organer har plikt til å informere parter om vesentlige forhold i saken.


 • Dokumentinnsyn: Parter har rett til innsyn i saksdokumenter, med visse unntak, forvaltningsloven § 18.

 • Rett til å uttale seg: Parter skal gis mulighet til å uttale seg før det fattes vedtak.


Hvordan sikre korrekt saksbehandling:

 • Kontroller habilitet: Sørg for at de som behandler saken er habile.

 • Be om dokumenter: Benytt retten til dokumentinnsyn for å sikre at du har all relevant informasjon.

 • Uttal deg i tide: Lever dine uttalelser og innspill innen de frister som settes.
Hva betyr taushetsplikten i forvaltningsloven for styremedlemmer?


Taushetsplikten, som er regulert i forvaltningsloven § 13, er en viktig bestemmelse som beskytter sensitive opplysninger som kommer frem under saksbehandlingen. For styret i boligselskaper er dette spesielt relevant ved behandling av saker som involverer personopplysninger eller sensitive økonomiske forhold. Merk at taushetsplikten er lovbestemt i borettslagsloven, mens for sameier og boligaksjeselskaper er det boligselskapets egne vedtekter som avgjør hvorvidt taushetsplikten gjelder.


Hva innebærer taushetsplikten?

 • Beskyttelse av personopplysninger: Alle opplysninger om personlige forhold skal behandles konfidensielt.

 • Konfidensialitet i forvaltningen: Opplysninger som kan skade en persons eller et selskaps interesser, skal ikke spres.
Praktiske konsekvenser for styremedlemmer:

 • Diskresjon: Styremedlemmer må være nøye med hvem de deler informasjon med.

 • Behandling av dokumenter: Sørg for at sensitive dokumenter oppbevares sikkert og ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

 • Rapportering: Hvis du oppdager at taushetsplikt er brutt, rapporter dette til rette instans umiddelbart.Hvordan kan styret håndtere saksbehandlingsfeil ifølge forvaltningsloven?


Feil i saksbehandlingen kan forekomme, og det er viktig for styret å vite hvordan de kan håndtere disse ifølge forvaltningsloven.

Identifisering av feil:

 • Manglende begrunnelse: Vedtak som ikke er tilstrekkelig begrunnet kan være ugyldige.

 • Brudd på habilitetsregler: Hvis en inhabil person har deltatt i beslutningen.

 • Prosedyrefeil: Manglende varsling eller dokumentinnsyn kan utgjøre en saksbehandlingsfeil.
Handling ved saksbehandlingsfeil:

 • Klage: Benytt klageadgangen for å få vedtaket vurdert på nytt.

 • Annullering: I visse tilfeller kan vedtaket annulleres eller omgjøres på grunn av saksbehandlingsfeil.

 • Rettshjelp: Konsulter juridisk hjelp for å vurdere sakens gyldighet og mulige tiltak.Les mer om: Styrearbeid

Hva er styrets rettigheter og plikter under klagefristen i forvaltningsloven § 28?


Klagefristen i forvaltningsloven gir styret mulighet til å utfordre vedtak de mener er urimelige eller feilaktige. Det er viktig å forstå hvordan disse fristene fungerer.

Klagefristens lengde:

 • Vanlig frist: Normalt er klagefristen tre uker fra det tidspunktet vedtaket ble kjent for parten.

 • Forlengelse: I spesielle tilfeller kan fristen forlenges, for eksempel hvis parten har hatt gyldig fravær.
Rettigheter under klagefristen:

 • Utsatt iverksettelse: Ved å levere en klage kan iverksettelsen av vedtaket bli utsatt inntil klagen er behandlet.

 • Behandling av klagen: Klagen må behandles av et overordnet organ, som kan omgjøre eller stadfeste vedtaket, forvaltningsloven § 35.
Plikter under klagefristen:

 • Rettidig innlevering: Sørg for at klagen leveres innen fristen.

 • Dokumentasjon: Dokumenter alle forhold som understøtter klagen, inkludert saksbehandlingsfeil eller nye opplysninger.Hvordan forberede og håndtere kontradiksjon i juridiske prosesser?


Kontradiksjon, eller retten til å bli hørt, er en grunnleggende rettighet under forvaltningsloven. Dette betyr at før en beslutning fattes, skal alle berørte parter få mulighet til å uttale seg.


Forberedelse til kontradiksjon:


 • Innsamling av bevis: Samle all relevant informasjon og dokumentasjon som støtter din sak.

 • Skriftlig uttalelse: Forbered en grundig skriftlig uttalelse som presenterer dine argumenter og synspunkter.

 • Juridisk rådgivning: Vurder å søke juridisk bistand for å sikre at dine rettigheter ivaretas fullt ut.


Håndtering av kontradiksjon:

 • Møte med offentlig organ: Vær godt forberedt, ha alle nødvendige dokumenter og være klar til å presentere ditt syn på saken.

 • Oppfølging: Etter møtet, følg opp med en skriftlig oppsummering og eventuell ytterligere dokumentasjon.
Beboere styremedlemmer styreleder i møte med juristisk bistand
Kontradiksjon i juridiske prosesser: Forberedelse og håndtering sikrer rett til å bli hørt. Innsamle bevis, forbered skriftlig uttalelse, og søk juridisk rådgivning for å ivareta dine rettigheter.


Hvordan påvirker forvaltningsloven § 11 og 13 svarfrister og retten til innsyn?


Forvaltningsloven § 11 og § 13 er sentrale for å sikre at saker behandles innen rimelig tid og at parter har tilgang til nødvendig informasjon.


Svarfrister (forvaltningsloven § 11):

 • Rimelig tid: Saker skal behandles uten ugrunnet opphold, men også med den grundighet som er nødvendig.

 • Varsling ved forsinkelser: Offentlige organer skal varsle om forsinkelser og gi en begrunnelse samt oppgi forventet saksbehandlingstid.
Retten til innsyn (forvaltningsloven § 13):

 • Dokumentinnsyn: Parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, med visse unntak for interne dokumenter og opplysninger som er underlagt taushetsplikt.

 • Innsyn i offentlighetsloven: Offentlighetsloven kan også gi ytterligere innsynsrettigheter, spesielt for dokumenter som ikke er direkte del av en spesifikk sak.
Praktiske råd:

 • Etterspør fremdrift: Følg opp offentlige organer ved forsinkelser.

 • Søk innsyn: Benytt retten til innsyn aktivt for å sikre at du har all relevant informasjon.Hvordan forberede en klage etter forvaltningslovens regler?


Når du forbereder en klage, er det viktig å følge forvaltningslovens regler nøye for å sikre at klagen blir behandlet korrekt.

Forberedelse av klagen:


 1. Dokumentasjon: Samle all relevant dokumentasjon som underbygger hvorfor vedtaket er uriktig eller urettferdig.

 2. Juridisk grunnlag: Identifiser eventuelle saksbehandlingsfeil eller brudd på lovverket som støtter din klage.

 3. Strukturert presentasjon: Formuler klagen klart og tydelig, med en logisk oppbygning som gjør det lett å følge dine argumenter.
Innsending av klagen:

 • Rettidig innsendelse: Sørg for at klagen sendes innen fristen.

 • Mottakskvittering: Få en bekreftelse på at klagen er mottatt.
Oppfølging av klagen:

 • Kontinuerlig dialog: Hold kontakten med den aktuelle myndigheten for å følge opp klagens behandling.

 • Tilleggsinformasjon: Vær klar til å levere ytterligere informasjon eller dokumentasjon hvis det blir bedt om det.Hvordan sikrer forvaltningsloven rettferdig behandling i boligselskaper?

Forvaltningsloven spiller en avgjørende rolle i å sikre rettferdig behandling i boligselskaper ved å sette klare standarder for hvordan offentlige vedtak skal fattes og behandles.

Saklighet og objektivitet:

 • Rettferdige beslutninger: Offentlige vedtak skal være basert på saklige og relevante hensyn.

 • Unngå vilkårlighet: Beslutninger skal ikke være vilkårlige eller diskriminerende.
Lik behandling:

 • Ensartede vedtak: Lignende saker skal behandles likt for å sikre forutsigbarhet og rettferdighet.

 • Klagerett: Alle parter har rett til å klage på vedtak som de mener er feilaktige eller urimelige.
Informasjonsplikt og åpenhet:


 • Transparens: Offentlige organer skal være åpne om beslutningsgrunnlaget og prosessene sine.

 • Innsynsrett: Parter skal ha tilgang til dokumentasjon som er relevant for deres sak.


 

Har du spørsmål om hvordan forvaltningsloven påvirker deg som styreleder og ditt boligselskap, eller trenger du hjelp til å håndtere en spesifikk situasjon?


Hos OBF har vi et team av dyktige boligforvaltere og eksperter som er klare til å bistå deg med alt fra juridisk rådgivning til regnskap og boligforvaltning. Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat om dine rettigheter og muligheter. Bruk kontaktskjemaet nedenfor og ta det første steget mot en tryggere og mer rettferdig boligforvaltning.

Spørsmål? Kontakt oss

Vi er her for å besvare dine spørsmål og gi skreddersydde løsninger.

Nyeste artikler

bottom of page