top of page

Forretningsfører: Hva er det og lønner det seg?

Forretningsfører i boligselskap har en sentral rolle i drift og forvaltning. Lær mer om forretningsførers ansvar, oppgaver og hvordan man effektivt kan bytte dersom man er misfornøyd.

Sist oppdatert:

16. okt. 2023

Dette får du vite om forretningsføring:Hva er en forretningsfører?


En forretningsfører er en person eller et selskap ansatt av et boligselskap for å ta hånd om den økonomiske og administrative driften.


Dette inkluderer blant annet oppgaver som regnskapsføring, budsjettstyring, fakturering og håndtering av juridiske spørsmål på boligselskapets vegne.Hvem kan være forretningsfører?


For å være forretningsfører kreves det ingen spesifikk utdanning, men det er viktig med god kompetanse innen;


 • regnskap

 • jus 

 • og eiendomsforvaltning


I praksis velger mange boligselskap en forretningsfører som har relevant erfaring eller er del av et anerkjent forretningsførerfirma. 


Det er en fordel at forretningsførerfirmaet har autoriserte regnskapsførere. 


Noen boligselskap velger også en av eierne i boligselskapet som forretningsfører, men da bør vedkommende ha tilstrekkelig kunnskap om de oppgavene som følger med rollen. 


Det er essensielt at forretningsføreren kan håndtere de spesifikke kravene og ansvarsområdene som gjelder for boligselskapet de jobber for.Hva koster en forretningsfører?


Kostnaden for en forretningsfører varierer avhengig av boligselskapets behov og omfanget av tjenestene som avtales. 


Det tas i betraktning;


 • selskapets størrelse

 • kompleksitet

 • eventuelle spesifikke krav eller utfordringer som selskapet står ovenfor


I mange tilfeller avtales det en fast pris for å skape forutsigbarhet i basisutgiftene for boligselskapet, mens tilleggstjenester faktureres separat basert på den faktiske bruken.


Investeringen i en profesjonell forretningsfører sikrer effektiv forvaltning, korrekt regnskapsføring, og samsvar med relevant lovgivning. 


Mens kostnaden kan oppleves som en utgift, gir det merverdi i form av tid spart, unngåtte feil og ro i sjelen for boligeierne og styret i selskapet. Hvorfor velge profesjonell forretningsfører?


Å velge en profesjonell forretningsfører gir ikke bare en smidigere drift, men tilbyr også betryggende støtte til de dedikerte individene som frivillig går inn i styreverv for fellesskapets beste.


 • Støtte for styret: For de vanlige folkene som tar på seg ansvaret som styremedlemmer, kan det være betryggende å ha en erfaren partner ved sin side for veiledning.


 • Erfaring: En profesjonell forretningsfører har mange års erfaring. De kjenner utfordringene og vet hvordan man best håndterer komplekse situasjoner.


 • Regelverk: Lovgivning innenfor boligforvaltning er omfattende. En profesjonell forretningsfører holder seg kontinuerlig oppdatert og sørger for at alle forpliktelser er ivaretatt.


 • Effektivitet: Med spesialiserte systemer kan en forretningsfører utføre oppgaver raskere og mer nøyaktig.


 • Objektivitet: Som en nøytral part, kan en ekstern forretningsfører bistå i å løse interne uenigheter.

 • Ressurssparing: Med en profesjonell forretningsfører ved roret, kan styret fokusere på andre viktige aspekter ved boligselskapets drift.Hvordan velge riktig forretningsfører for ditt boligselskap?


Når du skal velge forretningsfører, bør du være oppmerksom på flere faktorer som sikrer at boligselskapet ditt drives effektivt og profesjonelt.


Kunnskap og erfaring

Se etter forretningsførere med bred kunnskap om boligforvaltning, og som har flere års erfaring i bransjen. Erfaring gir innsikt i utfordringene og mulighetene som boligselskap kan møte.


Kompetanse innen relevante områder

En dyktig forretningsfører har solid kompetanse innen regnskap, jus og eiendomsforvaltning. Dette sikrer at boligselskapet ditt oppfyller alle lovpålagte krav.


Teknologi og digitale løsninger

I dagens digitale tidsalder er det viktig at forretningsføreren bruker moderne verktøy og løsninger som effektiviserer administrasjonen og forbedrer kommunikasjonen med beboerne.


Omdømme

Gjør litt research. Har forretningsføreren positive tilbakemeldinger fra andre boligselskaper? Et godt omdømme vitner om kvalitet og tillit i bransjen.


Tilgjengelighet og kommunikasjon

Det er essensielt at forretningsføreren er lett tilgjengelig for styret og beboerne, og at kommunikasjonen er klar og forståelig.

Er det nødvendig med forretningsfører i små boligselskap?


Små boligselskaper kan ofte vurdere om de trenger en forretningsfører, ettersom det kan virke som en unødvendig utgift. Men selv i mindre selskaper kan det være flere grunner til å vurdere profesjonell forretningsførsel:


 • Tidsbesparende: Styret i små boligselskaper består ofte av beboere med fulltidsjobber og familieliv. Å håndtere boligselskapets forvaltning kan derfor være tidkrevende. En forretningsfører avlaster styret og frigjør tid.


 • Kompleksitet i regelverk: Selv små boligselskaper må forholde seg til lover og regler. Uten en forretningsfører kan det være utfordrende å holde seg oppdatert og sikre overholdelse av alle bestemmelser.


 • Økonomisk oversikt: Selv i små selskaper er det viktig med ordentlig regnskapsførsel, budsjettering og økonomisk planlegging. En forretningsfører sikrer profesjonell håndtering av økonomien.


 • Konflikthåndtering: Mindre boligselskaper er ikke immune mot konflikter. En nøytral forretningsfører kan bistå i håndteringen av uenigheter og sørge for at saken blir løst på best mulig måte.Selv om det kan virke som en ekstra kostnad for små boligselskaper, kan en forretningsfører gi betydelige fordeler. 


Det kan være en investering som gir ro i selskapet, økonomisk stabilitet og et effektivt styrearbeid.
Hva sier loven om forretningsførers rolle og ansvar?


Forretningsførers rolle i boligselskaper er i stor grad definert av de avtalene som inngås mellom forretningsfører og boligselskap. 


Imidlertid gir også lovverket noen overordnede rammer for hva en forretningsførers rolle skal være.  Borettslag

Ifølge borettslagsloven (§ 8-10) skal et borettslag ha en forretningsfører med mindre annet er spesifisert i vedtektene. 


Forretningsføreren håndterer blant annet avtaleinngåelser og økonomisk administrasjon. 


Sameier:

I eierseksjonsloven understrekes det at forretningsføreren kan representere boligselskapet på vegne av styret i saker som gjelder vanlig vedlikehold og drift (§ 62). 


De kan ikke handle til ulempe for enkelte seksjonseiere (§62)


Det er også klare bestemmelser for når forretningsføreren anses som inhabil og derfor ikke kan delta i beslutningsprosesser (§ 63).Boligaksjeselskap:

Mens det ikke finnes spesifikke lover som kun retter seg mot boligaksjeselskaper, vil generelle regler om selskapsledelse fra aksjeloven og lignende bestemmelser definere og veilede forretningsførerens rolle og ansvar.I sum definerer lovverket forretningsførers posisjon som en balansert mellommann, som både skal representere boligselskapets og boligeiernes interesser på en rettferdig måte.Hvordan skifter man forretningsfører?


Flere årsaker kan drive et boligselskap mot overveielsen av en ny forretningsfører. Mangel på adekvat oppfølging, rådgivning som ikke møter forventningene, eller stadig uforutsette kostnader er alle indikatorer på at tiden kan være inne for å vurdere alternativer. 


Typisk vil styret fremme forslaget om skifte av forretningsfører på en generalforsamling eller et årsmøte. 


Med mindre boligselskapets vedtekter angir noe annet, står imidlertid styret fritt til å avgjøre dette på egen hånd hvis det anses som mest hensiktsmessig.Vi har gjort det enkelt å bytte forretningsfører


Vurderer du å bytte forretningsfører for ditt boligselskap? Med over 60 års erfaring kjenner vi til styrers daglige utfordringer. 


Fra det øyeblikket dere velger oss, sørger vi for en smidig overgang, og inviterer dere til et oppstartsmøte for å etablere gode rutiner. 


Hos oss kan du senke skuldrene. 


Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på forretningsførsel og regnskapstjenester.

bottom of page