top of page

Styreleder i boligselskap – Ansvar og oppgaver

Få innblikk i styrelederens hverdag, fra ansvarsområder, valgprosess, lønn og oppsigelse.

Sist oppdatert:

13. sep. 2023

Dette får du vite om styreleder:Hva vil det si å være styreleder?


Som styreleder har du det overordnede ansvaret for driften av eiendommen din. 


Dette inkluderer å lede styret, ta avgjørelser om økonomi, vedlikehold og fellesområder, samt sørge for at reglene og vedtektene blir fulgt. 


Som styreleder spiller du en viktig rolle i å ivareta interessene til beboerne og bidra til et godt fungerende bofellesskap.Hvordan velges en styreleder i borettslag og sameier?


Å velge en ny styreleder i et borettslag eller sameie er en viktig prosess som krever god organisering og medvirkning fra beboerne. Her er noen steg som ofte følges:


Innkalling til valgkomité: I noen boligselskaper er det hensiktsmessig eller tradisjon for å utnevne en valgkomité. Etter å ha oppnevnt denne, vil valgkomitéen ha ansvaret for å finne kandidater til styreledervervet.Presentasjon av kandidater: Valgkomiteen presenterer kandidatene for beboerne, gjerne i forkant av årsmøtet eller generalforsamlingen.


Valg på årsmøtet/generalforsamlingen: Beboerne stemmer på kandidatene under årsmøtet eller generalforsamlingen. Kandidaten med flest stemmer blir valgt som ny styreleder.


Overlevering og opplæring: Den nye styrelederen får opplæring og overlevering av informasjon fra den tidligere styrelederen.


Start i vervet: Den nyvalgte styrelederen tar over ansvaret og begynner å lede styret.


Det er viktig at valget av ny styreleder gjennomføres på en transparent og inkluderende måte for å sikre at beboernes interesser blir ivaretatt.Hvilket ansvar har en styreleder?


Styrelederen har et bredt spekter av ansvarsområder som bidrar til en effektiv drift av borettslaget eller sameiet. 


Dette inkluderer å;

 • lede styret i beslutningsprosesser

 • overvåke budsjett og økonomi

 • organisere og lede møter


Styrelederen har også ansvar for å håndtere kommunikasjon med beboerne, sørge for nødvendig vedlikehold av eiendommen og følge opp eventuelle konflikter. 


Mens flere oppgaver deles med de øvrige styremedlemmene, er det styrelederens ansvar å sikre at disse ansvarsområdene blir ivaretatt på en koordinert og effektiv måte.Hva er styreleders oppgaver?


Styrelederens ansvar omfatter en rekke oppgaver som er essensielle for en vellykket drift av borettslaget eller sameiet. Dette inkluderer:


 • Ledelse av styremøter og oppfølging av beslutninger

 • Økonomisk styring, inkludert godkjenning av betalinger

 • Vedlikeholdsplanlegging og sikring av eiendommens tilstand

 • Overvåking av regelverk og vedtekter

 • Kommunikasjon med beboere om viktige saker og beslutninger


Styrelederen spiller en nøkkelrolle i å skape et trivelig bofellesskap ved å ta ansvar for driften og kommunisere med alle involverte parter.Hva slags makt har styreleder i et boligselskap?


Styrelederen har en betydelig rolle når det kommer til beslutninger og styring av boligselskapet. 


Makten omfatter:


 • Beslutningsmyndighet: Styrelederen leder styremøtene, gir retning til diskusjoner og har ofte avgjørende stemme i tilfelle stemmelikhet.


 • Utpeking av ansvar: Styrelederen tildeler ofte spesifikke oppgaver til andre styremedlemmer og overvåker fremdriften.


 • Ekstern representasjon: Styrelederen kan representere boligselskapet utad, for eksempel i kommunikasjon med offentlige myndigheter, leverandører eller naboer.


 • Initiering av tiltak: Styrelederen kan ta initiativ til nødvendige tiltak for vedlikehold, oppgradering eller forbedring av eiendommen.


Makten til styrelederen er en viktig faktor for å opprettholde en velfungerende og harmonisk drift av boligselskapet.


Hva er forskjellen på styreleder og daglig leder?


I noen boligselskaper kan det være både en styreleder og en daglig leder. Dette er spesielt vanlig i større borettslag eller sameier med mange enheter og omfattende drift. I mindre boligselskaper vil ofte styreleder opptre som daglig leder. 


Styreleder:

Styrelederen har en strategisk rolle som leder av styret. Deres hovedfokus er på overordnet styring, beslutningstaking og planlegging. 


Styrelederen har ansvar for å sikre at styret fungerer effektivt, følger regelverk og tar beslutninger som gagner boligselskapet på lang sikt.


Daglig leder: 

Daglig leder tar seg av den daglige driften og administrasjonen av boligselskapet. Dette inkluderer oppgaver som økonomi, vedlikehold, kommunikasjon med beboere og håndtering av praktiske utfordringer. 


Daglig leder har en mer operativ rolle, fokusert på å sikre at det daglige arbeidet går knirkefritt.Sammen jobber styrelederen og den daglige lederen for å sikre at boligselskapet fungerer effektivt og oppfyller beboernes behov. Denne arbeidsdelingen hjelper med å balansere strategisk planlegging og praktisk drift.Hvor mye tjener en styreleder?


Styrelederens honorar varierer avhengig av flere faktorer, som størrelsen på boligselskapet og arbeidsmengden som kreves. Honoraret fastsettes internt av styret og godkjennes på årsmøtet eller generalforsamlingen.


Mindre boligselskaper kan tilby et årlig honorar på flere tusen kroner, mens større og mer komplekse selskaper kan tilby høyere honorarer.


Det er også vanlig å gi en viss andel av honoraret til styrelederen som ekstra kompensasjon for den økte arbeidsbelastningen. Det er viktig å merke seg at styrelederens arbeid først og fremst er en frivillig innsats for fellesskapet, og honoraret reflekterer dette.


Honoraret utbetales etterskuddsvis. 

Hvordan går man frem for å avsette en styreleder?


Å avsette en styreleder i et boligselskap krever en formell prosess i tråd med selskapets vedtekter og gjeldende lover. 


Prosessen innebærer vanligvis følgende trinn:


 1. Dokumentasjon: Samle dokumentasjon som grunnlag for avsettelsen, som skriftlige klager fra beboere, dokumentasjon på manglende oppfyllelse av plikter og eventuelle lovbrudd.

 2. Ekstraordinært årsmøte: Innkall til et ekstraordinært årsmøte med støtte fra en andel beboere eller sameiere.

 3. Forslag om avsettelse: På det ekstraordinære årsmøtet må det legges frem et formelt forslag om avsettelse av styrelederen. Dette kan komme fra en eller flere beboere eller sameiere.

 4. Diskusjon og avstemning: Forslaget om avsettelse blir diskutert på årsmøtet, og det blir gjennomført en avstemning. For å avsette styrelederen kreves det vanligvis flertall av stemmene fra de tilstedeværende beboerne eller sameierne.

 5. Ny styreleder: Velg en ny styreleder for å erstatte den avsatte. Dette kan gjøres umiddelbart på det samme årsmøtet eller på et senere tidspunkt.Viktig å merke seg at avsettelse bør være basert på objektive grunner og utført i henhold til reglene. Juridisk rådgivning anbefales.Kan en styreleder slutte midt i perioden?


Ja, det er mulig for en styreleder å slutte før perioden er over. Dette kan skyldes personlige årsaker, endrede omstendigheter eller andre forpliktelser. Når en styreleder ønsker å fratre, bør prosessen være følgende:


 1. Varsel: Styrelederen bør gi skriftlig varsel til styret om sin intensjon om å slutte.

 2. Valg av ny: Styret bør så raskt som mulig organisere en ny valgprosess for å velge en ny styreleder.

 3. Overføring: Den avgående styrelederen skal sørge for en jevn overføring av oppgaver og informasjon til den nye.

 4. Formell avslutning: Avslutningen markeres på det neste årsmøtet, der den nye styrelederen kan bli presentert.


Det er viktig at overføringen skjer smidig og i tråd med selskapets vedtekter. Å slutte som styreleder midt i perioden krever en samarbeidsvillig tilnærming for å sikre en effektiv overgang.Mer enn 60 års erfaring som din pålitelige rådgiver


Ønsker du en forretningsfører som vet hva det innebærer å lede et boligselskap? 


Vi i OBF har vært rådgivere for styreledere i over 60 år og har solid erfaring med å bistå i alle aspekter av driften. Vi står klare til å hjelpe deg med alt du trenger for å sikre en trygg og velfungerende hverdag som styreleder.


Vi gir deg gjerne et uforpliktende tilbud. Fyll ut skjemaet nedenfor, så hører du snart fra oss.

bottom of page