top of page

Energimerking av bolig: Hva du må vite.

Energimerking av boliger er ikke bare et lovkrav, men også en smart investering for lavere energikostnader og høyere boligverdi. Lær hvordan du kan forbedre energiklassen i ditt hjem og oppnå betydelige fordeler.

Sist oppdatert:

10. jul. 2024

Dette får du vite om energimerking: 


 

Hva er energimerking, og hvorfor er det viktig? 


Energimerking er en vurdering av hvor energieffektiv en bolig er. Boliger får tildelt en energikarakter som rangerer dem fra A til G, hvor A er mest energieffektiv og G er minst. I tillegg til energikarakteren får boligen en oppvarmingskarakter som indikerer andelen av oppvarmingen som kommer fra fornybare energikilder. 


Hvorfor energimerking er viktig: 


Miljøhensyn:  

Energieffektive boliger bidrar til lavere utslipp av klimagasser. 

 

Kostnadsbesparelser:  

Boliger med god energikarakter bruker mindre energi, noe som reduserer energikostnadene. 

 

Boligverdi:  

En god energikarakter kan øke boligens verdi på markedet. 

 

Lovpålagt:  

I henhold til energimerkeforskriften er det påbudt å ha en energimerking ved salg og utleie av boliger. 


Energimerkeordningen er regulert av Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften). Dette regelverket stiller krav til at alle boliger og yrkesbygninger skal energimerkes når de selges eller leies ut. Dette gjelder også nye bygninger som oppføres. 


Energimerkingen har to deler: 


Energikarakter:  

Angir boligens energibehov. 

 

Oppvarmingskarakter:  

Viser i hvilken grad oppvarmingen kommer fra fornybare energikilder. 

Energimerking bidrar til å øke bevisstheten om energieffektivitet blant boligeiere og utleiere, samt å fremme energibesparende tiltak i sameier og borettslag. 


Det er viktig å merke seg at energimerkingen er ment som et verktøy for å hjelpe boligeiere og leietakere til å forstå og forbedre energiforbruket i deres hjem. Ved å gjøre energimerking obligatorisk ved salg og utleie, sikrer man at energiforbruk blir en del av vurderingsgrunnlaget for potensielle kjøpere og leietakere. 

lite hus interiør med lys inni, med et skjerf rundt seg.


Hvordan fungerer energimerkingen i Norge? 


Energimerkingen i Norge er en prosess som er regulert av energimerkeforskriften, og den har som formål å gi en oversikt over energitilstanden i boliger og bygninger. Energimerkingen er obligatorisk ved salg, utleie og oppføring av nye bygninger. 


 Prosessen kan deles inn i flere trinn: 


Trinn 1: Registrering i Energimerkesystemet 


Energimerking starter med at boligeier registrerer boligen i Energimerkesystemet, som administreres av Enova. Dette systemet er tilgjengelig på Enovas nettsider, og registreringen kan gjøres av eier selv eller en profesjonell energirådgiver. 


Trinn 2: Informasjon om bygningen 


For å energimerke en bolig, må det legges inn spesifikk informasjon om bygningen. Dette inkluderer: 


 • Bygningstype (enebolig, rekkehus, leilighet, osv.) 

 • Byggeår 

 • Oppvarmingssystemer (type og alder på varmeinstallasjoner) 

 • Isolasjonstyper og tykkelser i vegger, tak og gulv 

 • Vinduer og dører (type og energiegenskaper) 


Trinn 3: Beregning av energikarakter og oppvarmingskarakter 


Når all nødvendig informasjon er lagt inn, utfører Energimerkesystemet en beregning for å gi bygningen en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren angir boligens totale energibehov på en skala fra A (meget energieffektiv) til G (lite energieffektiv). Oppvarmingskarakteren viser hvor stor andel av oppvarmingsenergien som kommer fra fornybare energikilder, og presenteres i farger fra grønn (mest fornybar) til rød (minst fornybar). 


Trinn 4: Utstedelse av energimerke 


Etter at beregningen er fullført, utstedes et energimerke som inneholder både energikarakteren og oppvarmingskarakteren. Dette merket skal følge med boligen ved salg, og det er gyldig i ti år. 


Trinn 5: Dokumentasjon og tiltaksliste 


Energimerket ledsages av en tiltaksliste som gir anbefalinger om hvordan boligen kan gjøres mer energieffektiv. Denne listen inneholder konkrete forslag til forbedringer som kan bidra til å heve boligens energikarakter, som for eksempel: 


 • Etterisolering av vegger, tak og gulv 

 • Utskifting av gamle vinduer og dører 

 • Oppgradering av oppvarmingssystemer til mer energieffektive løsninger 

 • Installering av varmepumpe eller solcellepaneler 


Juridiske krav 


I henhold til Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (FOR-2009-12-18-1665), er det krav om at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut, skal ha en gyldig energimerking. Manglende energimerking kan føre til sanksjoner og bøter. 


Praktisk betydning 


Energimerking gir boligeiere og potensielle kjøpere en forståelse av bygningens energitilstand, og den bidrar til å fremme energieffektivisering i boligmassen. For styremedlemmer og ledere i boligselskaper er det viktig å være oppmerksom på energimerking, da det kan påvirke både verdien av boligene og driftskostnadene i sameiet eller borettslaget. 


Ved å følge energimerkeforskriften og implementere anbefalte tiltak, kan boligeiere bidra til en mer energieffektiv og miljøvennlig boligmasse. 

 

Hva betyr de ulike energiklassene for din bolig? 


Energiklassene som tildeles boliger i Norge, gir en indikasjon på hvor energieffektiv en bolig er. Disse klassene spenner fra A til G, der A representerer de mest energieffektive boligene og G de minst energieffektive. Hver energiklasse har spesifikke kriterier og konsekvenser for boligens energiforbruk og miljøpåvirkning. 


Energiklasse A 


 • Beskrivelse:   Boliger i denne klassen har meget lavt energibehov og bruker en høy andel fornybare energikilder.  


 • Kjennetegn:   God isolasjon, avanserte vinduer med høy energiytelse, energieffektive oppvarmingssystemer som varmepumper og solcellepaneler.  


 • Fordeler:   Lavere energikostnader, høyere verdi på eiendomsmarkedet, og redusert miljøavtrykk. 


Energiklasse B 


 • Beskrivelse:   Boliger med lavt energibehov som nærmer seg de beste standardene, men som kanskje ikke bruker like mye fornybar energi som klasse A.  


 • Kjennetegn:   God isolasjon og energieffektive oppvarmingssystemer, men med noe høyere energiforbruk enn klasse A.  


 • Fordeler:   Lavere energikostnader enn gjennomsnittet og høyere markedsverdi. 


Energiklasse C 


 • Beskrivelse:   Boliger med moderat energibehov. Typisk for nyere boliger som er bygd etter nyere byggstandard, men uten de mest avanserte energitiltakene.  


 • Kjennetegn:  

 • Tilfredsstillende isolasjon og standard oppvarmingssystemer.  


 • Fordeler:   Rimelig energiforbruk og tilstrekkelig komfort. 


Energiklasse D 


 • Beskrivelse:   Boliger med høyere energibehov enn gjennomsnittet. Ofte eldre boliger eller boliger med mindre effektiv isolasjon og oppvarmingssystemer.  


 • Kjennetegn:   Moderat isolasjon og eldre oppvarmingssystemer.  


 • Fordeler:   Kan oppgraderes relativt enkelt for å oppnå bedre energiklasse. 


Energiklasse E 


 • Beskrivelse:   Boliger med høyt energibehov. Krever betydelige oppgraderinger for å oppnå moderne energieffektivitet.  


 • Kjennetegn:  

  Dårlig isolasjon, eldre vinduer, og ineffektive oppvarmingssystemer.  


 • Fordeler:   Potensial for betydelige forbedringer med riktige tiltak. 


Energiklasse F 


 • Beskrivelse:   Boliger med meget høyt energibehov. Ofte eldre bygg.  


 • Kjennetegn:   Svært dårlig isolasjon og svært ineffektive oppvarmingssystemer.  


 • Fordeler:   Store muligheter for forbedringer, men krever betydelige investeringer. 


Energiklasse G 


 • Beskrivelse:   Boliger med ekstremt høyt energibehov. Disse boligene er ofte svært gamle og har lite eller ingen energieffektivisering.  


 • Kjennetegn:   Minimal eller ingen isolasjon, gamle vinduer, og svært ineffektive oppvarmingssystemer.  


 • Fordeler:   Høyeste potensial for forbedringer, men krever omfattende renovering. 


Praktisk betydning for boligeiere 


 • Energikostnader:   Boliger med bedre energiklasser har lavere energikostnader, noe som kan være betydelig over tid.  


 • Boligverdi:   Energiklasse kan påvirke markedsverdien på boligen. Boliger med høy energikarakter (A eller B) er ofte mer attraktive for potensielle kjøpere og kan selges til høyere priser.  


 • Miljøpåvirkning:   Boliger med høy energikarakter bidrar til lavere klimagassutslipp, noe som er gunstig for miljøet.  


 • Komfort og helse:   Bedre isolerte boliger gir jevnere innetemperaturer og bedre luftkvalitet, noe som kan bidra til bedre helse og komfort for beboerne. 


Ved å forstå hva de ulike energiklassene innebærer, kan boligeiere og utleiere ta informerte beslutninger om energieffektiviseringstiltak som kan forbedre både boligens energiklasse og dens generelle verdi. Dette er spesielt viktig for styremedlemmer i boligselskaper som ønsker å sikre både økonomisk og miljømessig bærekraftighet i deres boligmasse. 

illustrasjon av energimerking fra A til G. farger.


Hvordan kan du forbedre energiklassen på din bolig? 


Å forbedre energiklassen på boligen din kan gi mange fordeler, inkludert lavere energikostnader, økt boligverdi og redusert miljøpåvirkning.


Her er noen effektive tiltak du kan vurdere: 


Etterisolering 


 • Vegger:   Tilleggsisolering av yttervegger kan redusere varmetap betydelig.  


 • Tak:   Etterisolering av taket er ofte en av de mest kostnadseffektive måtene å redusere energiforbruket på.  


 • Gulv:   Isolering av kjellergulv eller krypkjeller kan også bidra til lavere energiforbruk. 


Vinduer og dører 


 • Utskifting:   Bytt ut gamle vinduer og dører med nye, energieffektive alternativer som har lav U-verdi.  


 • Tetningslister:   Installer tetningslister rundt dører og vinduer for å redusere trekk og varmetap. 


Oppvarmingssystemer 


 • Varmepumpe:   Installering av en varmepumpe kan gi betydelige energibesparelser.  


 • Gulvvarme:   Installering av vannbåren gulvvarme kan være mer energieffektivt enn radiatorer. 


Ventilasjon 


 • Balansert ventilasjon:   Installering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning kan redusere energibehovet og forbedre inneklimaet.  


 • Tette luftlekkasjer:   Identifiser og tette luftlekkasjer i boligen for å forbedre energieffektiviteten. 


Fornybare energikilder 


 • Solcellepaneler:   Installering av solcellepaneler kan redusere behovet for kjøpt elektrisitet.  


 • Solvarmeanlegg:   Solfangere kan brukes til oppvarming av varmtvann og bidrar til lavere energikostnader. 

 

Les mer om: Solcellepanel 

Smarte løsninger 


 • Energistyringssystemer:   Bruk av smarte energistyringssystemer kan optimalisere energiforbruket i hjemmet.  


 • LED-belysning:   Bytt ut tradisjonelle lyspærer med LED-belysning for å redusere strømforbruket. 


Økonomiske støtteordninger 


Det finnes flere økonomiske støtteordninger som kan bidra til å redusere kostnadene ved energiforbedringer. Enova tilbyr støtte til mange typer energitiltak, inkludert etterisolering, installasjon av varmepumper og solcellepaneler. 


Praktiske tips for gjennomføring 


 • Planlegging:   Start med en grundig energivurdering av boligen for å identifisere de mest kostnadseffektive tiltakene.  


 • Prioritering:  

  Prioriter tiltak som gir størst energibesparelse per investert krone.  


 • Profesjonell hjelp:  

  Vurder å bruke profesjonelle energirådgivere for å sikre at tiltakene utføres korrekt og effektivt.  


 • Langsiktig perspektiv:  

  Selv om noen tiltak kan være kostbare i starten, kan de gi betydelige besparelser og økt boligverdi over tid. 


Juridiske krav og anbefalinger 


Det er viktig å følge gjeldende forskrifter og standarder når du utfører energitiltak. Dette inkluderer: 


 • Byggteknisk forskrift (TEK17):   Setter krav til energieffektivitet ved nybygg og større renoveringer.  


 • Plan- og bygningsloven:   Regulerer byggesaker og kan kreve godkjenninger for visse typer energitiltak. 


Ved å gjennomføre disse tiltakene kan du ikke bare forbedre energiklassen på din bolig, men også bidra til en mer bærekraftig fremtid. Dette er spesielt viktig for sameier og borettslag som ønsker å redusere felleskostnader og øke boligverdiene for sine beboere. 

apartment scandinavian style interior


Hvordan påvirker energimerking verdien på boligen din? 


Energimerking kan ha en betydelig innvirkning på verdien av boligen din. Både kjøpere og leietakere er i økende grad opptatt av energieffektivitet, og energikarakteren kan derfor være en viktig faktor i deres beslutningsprosess.


Her er noen av de viktigste måtene energimerking påvirker boligverdien på: 


Økt salgsverdi 


 • Attraktivitet på markedet:   Boliger med høy energikarakter (A eller B) er ofte mer attraktive for potensielle kjøpere. De forventer lavere driftskostnader og et bedre inneklima, noe som gjør slike boliger mer konkurransedyktige.  


 • Prisforhandlinger:   Kjøpere kan være villige til å betale en høyere pris for en energieffektiv bolig som gir dem lavere energiutgifter over tid. Dette kan gi boligeiere et forhandlingsfortrinn. 


Reduserte driftskostnader 


 • Lavere energiregninger:   Boliger med god energikarakter har generelt lavere energiforbruk. Dette betyr lavere månedlige energikostnader, som er en viktig vurdering for mange kjøpere.  


 • Færre reparasjoner og vedlikehold:   Energieffektive boliger har ofte moderne oppvarmings- og ventilasjonssystemer som krever mindre vedlikehold, noe som kan være en ekstra fordel for potensielle kjøpere. 


Miljøbevissthet og bærekraft 


 • Grønn profil:   En god energikarakter kan tiltrekke kjøpere som er opptatt av miljøvern og bærekraft. Slike kjøpere kan være villige til å betale mer for en bolig som har lavere miljøpåvirkning.  


 • Fremtidige krav:   Med stadig strengere miljøkrav og fokus på bærekraft, kan boliger med dårlig energikarakter bli mindre attraktive i fremtiden. Kjøpere kan foretrekke boliger som allerede oppfyller eller overgår fremtidige standarder. 


Leiemarkedet 


 • Høyere leieinntekter:   Energieffektive boliger kan også være attraktive for leietakere, som verdsetter lavere energikostnader. Dette kan gjøre det mulig for utleiere å kreve høyere leiepriser.  


 • Kortere ledighetstid:   Boliger med god energikarakter kan ha kortere ledighetstid på leiemarkedet, da de er mer attraktive for potensielle leietakere. 


Energimerking som salgsverktøy 


 • Markedsføring: Energimerket kan brukes aktivt i markedsføringen av boligen. En høy energikarakter kan fremheves i salgsoppgaver, annonser og visninger for å tiltrekke flere interessenter.  


 • Dokumentasjon: En gyldig energimerking gir kjøpere og leietakere en objektiv vurdering av boligens energistandard. Dette skaper tillit og kan gjøre beslutningsprosessen enklere for potensielle kjøpere og leietakere. 


Kostnader ved oppgradering 


 • Investering i energieffektivisering:   Forbedring av boligens energikarakter kan kreve investeringer i energieffektiviseringstiltak som etterisolering, utskifting av vinduer og oppgradering av oppvarmingssystemer. Selv om dette kan innebære kostnader på kort sikt, kan det gi betydelige fordeler på lang sikt gjennom økt boligverdi og lavere driftskostnader.  


 • Tilskudd og støtteordninger:   Det finnes ulike tilskuddsordninger, som for eksempel Enova-støtte, som kan bidra til å redusere kostnadene ved energiforbedringer.  

 • Det er viktig for boligeiere, utleiere, og styremedlemmer i boligselskaper å være oppmerksomme på betydningen av energimerking. Dette kan bidra til bedre økonomiske beslutninger og økt verdi for alle involverte parter. 


FAQ: Vanlige spørsmål om energimerking av boliger 


Hva er energimerking av boliger? 

Energimerking av boliger er en vurdering av hvor energieffektiv en bolig er. Boliger får en energikarakter som rangerer dem fra A til G, hvor A er mest energieffektiv og G er minst. Merket inkluderer også en oppvarmingskarakter som viser andelen av oppvarmingen som kommer fra fornybare energikilder. 


Hvorfor er energimerking viktig? 

Energimerking gir boligeiere og kjøpere informasjon om boligens energistandard, noe som kan påvirke energikostnader, miljøpåvirkning og boligverdi. Det er også pålagt ved salg og utleie av boliger for å fremme energieffektivitet og miljøvennlig praksis. 


Hvordan får jeg energimerket boligen min? 

Du kan få energimerket boligen din ved å registrere deg i Energimerkesystemet på Enovas nettsider. Du må legge inn spesifikk informasjon om boligen, og systemet vil beregne energikarakteren. Du kan også få hjelp fra en profesjonell energirådgiver.

 

Hvor lenge er et energimerke gyldig? 

Et energimerke er gyldig i 10 år. Hvis det gjøres vesentlige energiforbedringer på boligen, anbefales det å oppdatere energimerket for å reflektere de nye forbedringene. 


Hva er forskjellen mellom energikarakter og oppvarmingskarakter? 

Energikarakteren angir boligens totale energibehov på en skala fra A til G. Oppvarmingskarakteren viser hvor stor andel av oppvarmingsenergien som kommer fra fornybare energikilder, og presenteres i farger fra grønn (mest fornybar) til rød (minst fornybar). 


Hva koster det å energimerke en bolig? 

Det er gratis å bruke Energimerkesystemet på Enovas nettsider for å energimerke boligen din selv. Hvis du velger å bruke en profesjonell energirådgiver, vil det kunne påløpe kostnader som varierer avhengig av tjenesteleverandøren. 


Hvilke tiltak kan jeg gjøre for å forbedre energikarakteren? 

For å forbedre energikarakteren kan du etterisolere boligen, bytte ut gamle vinduer og dører, installere energieffektive oppvarmingssystemer som varmepumper, og bruke fornybare energikilder som solcellepaneler. 


Må jeg energimerke boligen min hvis jeg bare skal leie ut et rom? 

Ja, energimerking er pålagt ved utleie av hele boligen eller deler av boligen, inkludert enkeltrom. Energimerket gir leietakere informasjon om boligens energistandard og forventede energikostnader. 


Hvordan påvirker energimerking salgsverdien på boligen min? 

Boliger med høy energikarakter er ofte mer attraktive for kjøpere, som forventer lavere energikostnader og bedre inneklima. Dette kan øke boligens salgsverdi. Energimerking kan også gi et konkurransefortrinn i et marked der kjøpere blir stadig mer opptatt av energieffektivitet og bærekraft. 


Kan jeg få støtte til energiforbedrende tiltak? 

Ja, det finnes flere økonomiske støtteordninger som kan hjelpe med å finansiere energiforbedrende tiltak. Enova tilbyr støtte til en rekke energitiltak, inkludert etterisolering, varmepumper, og solcellepaneler. Sjekk Enovas nettsider for mer informasjon om aktuelle støtteordninger. 


Hva skjer hvis jeg ikke energimerker boligen min? 

Manglende energimerking ved salg eller utleie av boliger er brudd på energimerkeforskriften og kan føre til sanksjoner fra myndighetene, inkludert bøter. Det er derfor viktig å sikre at boligen har en gyldig energimerking i henhold til lovkravene. 


Hvordan kan boligselskaper og borettslag forbedre energimerket for hele bygningsmassen? 

Boligselskaper og borettslag kan forbedre energimerkingen ved å gjennomføre tiltak som etterisolering, oppgradering av oppvarmingssystemer, installasjon av fornybare energikilder som solcellepaneler, og implementering av smarte energistyringssystemer. Regelmessig vedlikehold og energivurderinger er også viktig. 


Hvor kan jeg finne mer informasjon om energimerking? 

Du kan finne mer informasjon om energimerking på Enovas nettsider, der du også kan registrere boligen din for energimerking. For detaljer om lovkrav og forskrifter, kan du sjekke Lovdata. 

 

Lurer du på noe mer?


Ta kontakt med oss i dag!  


Hos OBF er vi dedikert til å hjelpe deg med din bolig. Våre eksperter står klare til å gi deg råd og veiledning gjennom hele prosessen.  Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale og oppdag hvordan vi kan hjelpe deg med å oppnå en smartere og mer økonomisk bolig.


La oss sammen skape en bærekraftig fremtid! 

Vi hører fra deg!

Sandakerveien 64

0484 Oslo

Telefon:
22 12 23 40

E-post: firmapost@obf.no

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page