top of page

Saksliste for årsmøte: Viktige temaer og beslutninger for deg som boligeier

I denne artikkelen lærer du hvordan du planlegger, prioriterer og utarbeider en saksliste til neste årsmøte/generalforsamling.

Sist oppdatert:

2. okt. 2023

Dette får du vite om saksliste for årsmøte:Hva er en saksliste for årsmøte?


En saksliste for årsmøte er en agenda som gir en oversikt over alle sakene som skal behandles på møtet.


Sakslista er et viktig verktøy for deg som ønsker en strukturert og effektiv gjennomføring av årsmøtet.Hvordan lages en saksliste for årsmøte i borettslag?


Å lage en saksliste for årsmøte eller generalforsamling krever grundig planlegging.


Først og fremst bør man involvere boligeierne tidlig. Det er vanlig at styret ved varsel om tidspunkt for gjennomført årsmøte, også gir eiere anledning til å komme med innspill til saker de ønsker skal behandles på årsmøtet. Sett en klar frist for innsending av disse.


Deretter må styret vurdere hvilke saker som er viktige for fellesskapet, det være økonomiske beslutninger, vedlikeholdsprosjekter eller endringer i vedtekter.


Dokumenter sakene nøye. Skriv ned hver sak med en kort beskrivelse, hensikt og ansvarlig part. En godt formulert sak med klare mål og ansvar bidrar til å unngå misforståelser og tvil.


Eksempel: “Sak 1: Økonomisk rapport - Styreleder”


Obs! Styret må sørge for at ordlyden i innkomne saker er klare og konsise for å unngå uklare vedtak som kan skape tvil og strid i ettertid. Som kunde av OBF hjelper vi deg med å konkretisere sakslisten.

Gi hver sak en forventet tid for diskusjon. Noen saker, som eksempelvis orienteringssaker, vil i noen tilfeller ikke ta like lang tid som eksempelvis saker som omhandler dyre prosjekter. Med et tidsestimat sørger dere for at alle temaene blir behandlet.


Send sakslisten til alle boligeiere i forkant av årsmøtet slik at de kan forberede seg. Denne skal følge av innkallelsen.

Vanlige årsmøtesaker


Når du utarbeider sakslisten for årsmøtet i borettslaget, er det noen saker som alltid skal eller bør inkluderes. Økonomisk rapport

Den økonomiske rapporten er en viktig del av et årsmøte/generalforsamling. Her presenteres boligselskapets økonomiske status, inkludert regnskapet fra det foregående året samt budsjettforslag for det kommende året. 


Det gir medlemmene innsikt i hvordan midlene har blitt brukt og hva fremtidige økonomiske forpliktelser eller investeringer kan være.Valg av styremedlemmer

Boligselskapets styre er ansvarlig for den daglige driften og beslutningstakingen på vegne av alle beboerne. 


Diskusjonene rundt hvem som skal sitte i styret er avgjørende, ettersom det direkte påvirker hvordan boligselskapet vil bli styrt. Det innebærer valg av nye styremedlemmer samt eventuelle endringer i de eksisterende posisjonene.Vedlikeholdsprosjekter

Vedlikehold av eiendommen er viktig for å opprettholde eller øke verdien av eiendommene i boligselskapet. 


Her diskuteres planlagte vedlikeholdsprosjekter, deres nødvendighet, forventede kostnader og hvordan disse skal fordeles mellom beboerne. Dette kan omfatte alt fra mindre reparasjoner til større renoveringsprosjekter.Endringer i vedtekter

Vedtektene er borettslagets "spilleregler". Hvis det oppstår behov for å endre eller oppdatere disse, krever det en grundig diskusjon blant medlemmene. 


Alle endringer må være i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og det er viktig å sikre at de reflekterer beboernes beste interesser.Felleskostnader og avgifter

Dette er de månedlige eller årlige avgiftene som beboerne betaler for fellesutgifter i borettslaget. 


Eventuelle justeringer, enten det er en økning eller reduksjon, påvirker hver beboers økonomi. Derfor er det avgjørende å diskutere og begrunne eventuelle endringer.Annet

Det bør alltid være et punkt på sakslisten der beboerne kan bringe opp andre relevante saker eller spørsmål. Dette sikrer at alle får en stemme, og at eventuelle bekymringer eller forslag som ikke er dekket av den forhåndsbestemte sakslisten, blir hørt.
Hvordan påvirker sakslisten for årsmøtet boligeiere?


Sakslisten gir boligeiere muligheten til å delta i viktige beslutninger som påvirker deres fellesskap. 


Den gir innsikt i økonomiske aspekter, fremmer åpenhet, og lar boligeiere engasjere seg i beslutningsprosessen, noe som er avgjørende for å forme fellesskapet og ivareta sine interesser.Hva skal stå i innkallingen til et årsmøte?


Innkallingen til et årsmøte skal inneholde nødvendig informasjon som dato, tid, sted, og agenda for møtet. 


Agendaen bør inkludere en grundig oversikt over sakene som skal behandles, samt informasjon om hvordan man kan få tilgang til viktige dokumenter knyttet til sakene. 


Det er viktig at innkallingen sendes ut i henhold til fristene fastsatt i loven for å sikre at alle boligeiere har tilstrekkelig tid til å forberede seg og delta aktivt i årsmøtet.

Få hjelp til å sette sammen sakslisten


OBF har mer enn 60 års erfaring med alt innen årsmøter. Som kunde av oss, får du hjelp til å utarbeide en god og oversiktlig saksliste. 


Ta gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

bottom of page