top of page

Boligaksjeselskap: Alt du trenger å vite om aksjeleiligheter

Boligaksjeselskap tilbyr unike muligheter og utfordringer innen boligforvaltning. Denne artikkelen utforsker nøkkelaspektene ved kjøp, salg og drift i slike selskaper, og gir innsikt i hvordan man navigerer i det komplekse regelverket.

Sist oppdatert:

10. mai 2024

Dette får du vite om  boligaksjeselskap:Hva menes med en aksjeleilighet?


En aksjeleilighet er en boligform hvor eierskapet er representert gjennom aksjer i et boligaksjeselskap. 


I stedet for å eie selve boligen direkte, gir disse aksjene deg rettigheter til å bruke en spesifikk leilighet i bygningen som selskapet eier.Merk deg:

 • Eierskap via aksjer: Du eier aksjer i boligaksjeselskapet, ikke leiligheten selv.


 • Bruksrett: Aksjene gir deg rett til å bo i en bestemt leilighet, men selskapet eier teknisk sett boligen.


 • Juridisk struktur: Aksjeleiligheter er primært regulert av aksjeloven. For boligaksjeselskaper stiftet før 15. august 2005, gjelder imidlertid også spesifikke deler av borettslagslovenFor eksempel, når du kjøper aksjer i et boligaksjeselskap, får du rettigheter til å bo i en bestemt leilighet. Dette gir deg en form for eierskap, men med en annen juridisk og praktisk tilnærming enn direkte eie av boligen.


Å forstå begrepet aksjeleilighet er viktig for å kjenne til dine rettigheter og forpliktelser som boligeier i et boligaksjeselskap, både med tanke på bruk og forvaltning av eiendommen.
Hva er forskjellen på aksjeleilighet og selveier?

Forståelsen av forskjellen mellom en aksjeleilighet og en selveierleilighet er essensiell for å navigere i boligmarkedet.


Disse to eierformene tilbyr forskjellige rettigheter og forpliktelser for boligeiere.Aksjeleilighet

 • Eierskap: Du eier aksjer i et boligaksjeselskap, som gir bruksrett til en bestemt leilighet.


 • Forvaltning: Beslutninger om vedlikehold og styring av eiendommen tas av styret i boligaksjeselskapet.


 • Regulering: Følger aksjeloven, og for selskaper stiftet før 2005, deler av borettslagsloven.


Selveierleilighet

 • Eierskap: Du har direkte eierskap til leiligheten og full kontroll over din eiendom.


 • Forvaltning: Ansvarlig for eget vedlikehold og beslutninger knyttet til din leilighet.


 • Regulering: Ingen spesifikk lovgivning for selveierleiligheter, bortsett fra vanlig eiendomsrett.


Valget mellom aksjeleilighet og selveierleilighet vil avhenge av dine personlige preferanser for eierskap, kontroll og felleskap. 


Aksjeleiligheter tilbyr et fellesskap med delt ansvar, mens selveierleiligheter gir større individuell frihet og autonomi.


Hva er ulempen med aksjeleilighet?

Mens aksjeleiligheter kan tilby en rekke fordeler, er det også ulemper å vurdere før man foretar et kjøp.


Begrenset kontroll:

Eierskapet i et boligaksjeselskap gir ikke direkte kontroll over selve leiligheten. 


Større beslutninger, som omfattende vedlikehold eller endringer i bygningen, håndteres av styret, noe som kan bety at individuelle preferanser ikke alltid blir prioritert.Fellesgjeld og økonomisk risiko:

Mange boligaksjeselskaper har fellesgjeld, som påvirker den økonomiske risikoen for aksjonærene. 


Dette kan ha direkte konsekvenser for din personlige økonomi, særlig hvis selskapet står overfor økonomiske utfordringer.Salgs- og utleiebegrensninger:

Salg av aksjeleiligheter kan være mer utfordrende sammenlignet med selveierleiligheter på grunn av potensielle begrensninger eller spesifikke krav, som blant annet: 


 • Godkjenningsprosess: I mange boligaksjeselskaper må potensielle kjøpere godkjennes av styret før salget kan gjennomføres. Dette kan forlenge salgsprosessen og potensielt begrense kjøperpoolen.


 • Overdragelsesrestriksjoner: Noen boligaksjeselskaper har regler som begrenser hvem aksjene kan selges til. For eksempel kan det være krav om at nåværende beboere får førsterett til kjøp, eller at aksjene først må tilbys internt i selskapet.


 • Prisregulering: I noen tilfeller kan det være restriksjoner på salgsprisen for aksjeleiligheter, noe som kan påvirke hvor mye eieren kan tjene på salget.


 • Informasjonsoverføring: Salg av aksjeleiligheter krever ofte detaljert informasjon om selskapets økonomi og forvaltning, noe som kan kreve ekstra arbeid og transparens fra selgerens side.


Utleie kan også være underlagt strengere regler og prosedyrer.Mindre fleksibilitet i boligtilpasning:

Vedlikehold og oppgraderinger i din egen leilighet kan være underlagt restriksjoner fra boligaksjeselskapet, noe som kan begrense muligheten til å gjøre personlige endringer etter eget ønske.Ved å forstå disse ulempene, kan du bedre vurdere om en aksjeleilighet passer for dine behov og livsstil, spesielt med tanke på fleksibilitet og økonomisk forpliktelse.
Hva er fordelen med aksjeleilighet?

Aksjeleiligheter i boligaksjeselskaper tilbyr flere fordeler som kan gjøre dem til et attraktivt alternativ for visse boligkjøpere. 


Blant annet deler boligaksjeselskap og borettslag likhetstrekk, spesielt når det gjelder felles forvaltning og et sterkere fellesskap blant beboerne. 


Andre fordeler ved aksjeleilighet:


 • Boligaksjeselskaper kan gi tilgang til attraktive boligområder, ofte til en lavere pris sammenlignet med direkte kjøp av selveierboliger i de samme områdene.


 • Inngangskostnadene er som regel lavere for aksjeleiligheter enn for selveierleiligheter, blant annet fordi man slipper å betale dokumentavgift. Dette gjør aksjeleiligheter til en mer økonomisk tilgjengelig mulighet, spesielt for førstegangskjøpere.


 • Som i borettslag, håndteres vedlikehold og drift av eiendommen kollektivt i boligaksjeselskapet, noe som reduserer den enkelte beboers ansvar og innsats.


 • Boligaksjeselskaper tilbyr ofte fellesfasiliteter som kan omfatte alt fra hager og treningsrom til sosiale områder, noe som beriker livskvaliteten for beboerne.


Disse fordelene gjør aksjeleiligheter til et attraktivt alternativ for dem som søker et boligsamfunn med felles forvaltning og fasiliteter, samt for de som ser etter en økonomisk tilgjengelig måte å entre boligmarkedet på.Er det lurt å kjøpe aksjeleilighet?

Ved å vurdere kjøp av en aksjeleilighet, er det viktig å veie både de potensielle fordelene og risikoene for å ta en velinformert beslutning.Fordeler med Aksjeleilighet:


 • Aksjeleiligheter kan ofte tilby en mer overkommelig inngangspris enn selveierboliger, spesielt i attraktive boligområder.

 • De ligger ofte i etablerte boligaksjeselskaper, noe som kan bety godt vedlikeholdte eiendommer og stabile nabolag.

 • Eierskapet gir også en grad av medbestemmelse i selskapets drift gjennom aksjeeierskapet.Risikoer:


 • Finansiell risiko er en betydelig faktor. Din økonomiske situasjon er direkte knyttet til boligaksjeselskapets økonomi, og eventuell fellesgjeld eller økonomiske problemer i selskapet kan påvirke deg.

 • Noen er skeptiske til denne eierformen på grunn av potensielle begrensninger på salg og utleie, samt den økte finansielle risikoen.Det er viktig å utføre grundige undersøkelser og eventuelt søke råd fra eiendomseksperter. Dette kan gi deg en dypere forståelse av både fordelene og ulempene ved å eie en aksjeleilighet.


Å kjøpe en aksjeleilighet kan være en god investering for de som søker lavere inngangskostnader og ønsker å være en del av et fellesskap, men det krever en nøye vurdering av de tilknyttede økonomiske aspektene.Er det lov å leie ut aksjeleilighet?

Utleie av aksjeleiligheter er et emne som krever oppmerksomhet til både selskapets vedtekter og gjeldende lovgivning. 


Generelt sett legger norsk lovgivning ikke spesielle restriksjoner på utleie av aksjeleiligheter. 


Dette betyr imidlertid ikke at det ikke kan være tilleggskrav eller begrensninger i boligaksjeselskapets egne vedtekter. Det er derfor viktig for aksjeeiere å undersøke og følge selskapets spesifikke regler om utleie før de går videre med leieprosessen.
Risiko ved investering i aksjeleiligheter

Investering i aksjeleiligheter innebærer unike risikoer, spesielt når man sammenligner med borettslagsleiligheter:


Direkte økonomisk ansvar: I et boligaksjeselskap kan aksjeeiere være direkte ansvarlige for en del av selskapets gjeld. 


For eksempel, hvis selskapet sliter økonomisk, kan dette påvirke aksjeeierne direkte i form av økte kostnader eller verdifall på deres aksjer. I et borettslag er gjelden delt og forvaltet kollektivt, noe som gir en mer spredt risiko for andelseierne.Forvaltningsrisiko: Styrets beslutninger i et boligaksjeselskap kan ha direkte innvirkning på aksjeeiernes finansielle situasjon. 


Dårlig styring kan for eksempel føre til at nødvendig vedlikehold blir forsømt, noe som kan påvirke verdien av aksjeleilighetene negativt.


 I borettslag er forvaltningen ofte strengere regulert og gir en viss grad av beskyttelse for beboerne.Salgs- og utleierestriksjoner: Boligaksjeselskaper kan ha strengere restriksjoner på salg og utleie av aksjeleiligheter. 


For eksempel kan det kreves styregodkjenning for salg, noe som kan forsinke eller komplisere prosessen. I borettslag er det også regler for overdragelse og utleie, men disse er vanligvis mindre inngripende.


Disse risikoene krever at potensielle investorer nøye vurderer og forstår de økonomiske og forvaltningsmessige aspektene ved å eie en aksjeleilighet, spesielt i forhold til borettslagsleiligheter. En grundig gjennomgang av selskapets økonomi anbefales for å sikre en informert investeringsbeslutning.Kjøpsprosessen: Hvordan kjøpe en aksjeleilighet?

Kjøpsprosessen for en aksjeleilighet involverer spesifikke trinn og hensyn som skiller seg fra tradisjonelle boligkjøp:


Undersøkelse av boligaksjeselskapet


 • Nøye vurder selskapets økonomiske stabilitet, inkludert gjeldsnivå og forvaltning. Se også på vedlikeholdshistorikk og fremtidige vedlikeholdsplaner.

 • Gå gjennom vedtektene for å forstå eventuelle restriksjoner, som utleiepolitikk og regler for fremtidige forbedringer av eiendommen.


Finansiering


 • Mange banker vurderer aksjeleiligheter som en høyere risiko, så de kan kreve en større egenkapitalandel eller tilby lavere lånebeløp sammenlignet med tradisjonelle boliglån.

 • Bankene kan også kreve en grundig gjennomgang av boligaksjeselskapets økonomi før de godkjenner finansieringen.


Gjennomgang og godkjenning


 • Når du finner en egnet aksjeleilighet, må du gjennomgå alle relevante dokumenter, inkludert aksjebrev og selskapets økonomiske rapporter.

 • Styret i boligaksjeselskapet må godkjenne kjøpet. Godkjenningen er typisk basert på overensstemmelse med selskapets vedtekter. Styret kan ikke nekte godkjenning basert på kjøperens økonomiske situasjon, men kan vurdere forretningsmessige grunner som påvirker selskapets interesser.Tinglysning og overdragelse


 • Etter godkjenning fra styret, gjennomføres tinglysningen for å formalisere overføringen av aksjene.Innflytting og deltakelse


 • Som ny aksjeeier, blir du en del av boligaksjeselskapet og får rettigheter og forpliktelser knyttet til driften av eiendommen.Hvordan selge en aksjeleilighet: Trinn-for-trinn prosess


Salg av en aksjeleilighet innebærer spesielle hensyn som skiller seg fra salg av andre boligtyper:


1. Sjekk boligaksjeselskapets vedtekter


Det er essensielt å gjennomgå selskapets vedtekter før salg. 


Disse kan ha viktige restriksjoner, som for eksempel forbud mot å benytte leiligheten til næringsformål, eller begrensninger vedrørende utleie. Slike forhold kan være avgjørende for potensielle kjøpere.


2. Engasjer en eiendomsmegler


Velg en eiendomsmegler med erfaring med salg av aksjeleiligheter. De kan veilede gjennom de unike aspektene ved salget og sørge for at alle juridiske krav blir oppfylt.3. Styregodkjenning


For salg av aksjeleiligheter krever de fleste boligaksjeselskaper at styret godkjenner den nye kjøperen. Eventuell styregodkjenning finner du informajson om i boligselskapets vedtekter.


Denne typen godkjenning er unik for aksjeleiligheter og representerer et ekstra steg i salgsprosessen.4. Tinglysning og overdragelse


Salget formaliseres med tinglysning av aksjeoverdragelsen. Dette trinnet sikrer at den nye eieren blir juridisk anerkjent som aksjeeier.


Forberedelse og forståelse av disse unike aspektene ved salg av aksjeleiligheter er nøkkelen til en vellykket og problemfri transaksjon. Samarbeid med en kvalifisert eiendomsmegler vil sikre at prosessen går smidig.La oss hjelpe ditt boligaksjeselskap

Sitter du i styret i  et boligaksjeselskap? OBF har lang erfaring med å forvalte boligaksjeselskap og kan blant annet hjelpe deg som sitter i styret med å forstå lovverket, gjennomføre generalforsamlinger, overholde viktige frister. 


Kontakt oss for en uforpliktende prat og se hvordan vi kan forenkle styrearbeidet for deg.


Hos oss kan du senke skuldrene.

Spørsmål? Kontakt oss

Vi er her for å besvare dine spørsmål og gi skreddersydde løsninger.

Nyeste artikler

bottom of page