Styrets HMS-ansvar

Alle virksomheter, også boligselskaper, er pålagt å ha et internkontrollsystem. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres. Internkontrollsystemet består av rutinene virksomheten har, hvordan rutinene følges opp og nødvendig dokumentasjon.


Som ansvarlig for driften av boligselskapet, skal styret sikre at gjeldene krav følges. Styret må da sørge for at det er etablert et system som sikrer systematisk HMS-arbeid, og at boligselskapet gjennomfører internkontroll jevnlig. Dersom virksomheten sysselsetter arbeidstakere, skal disse delta aktivt i dette arbeidet.


Systematiske kontroller og gjennomføring av tiltak er de viktigste delene av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Deler av boligselskapets HMS-arbeid skal være dokumentert. Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres og hvordan boligselskapet forebygger, avdekker og retter opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i HMS-arbeidet.


For å forenkle og kvalitetsikre HMS-arbeidet i boligselskaper har OBF utviklet hmsportal.no. Gjennom portalen får styret oversikt over hvilke områder som normalt faller inn under HMS-ansvaret, og kan gjennomføre kontroller ved bruk av online sjekklister.


Evakueringsøvelser

Brannvern er viktig i boligselskaper. Mange beboere har aldri deltatt i en evakueringsøvelse der de bor. For å bevisstgjøre styrer og beboere på viktigheten av gode rutiner når det gjelder, har OBF laget fullverdig pakke som kan benyttes ved evakueringsøvelser. Ta kontakt for mer informasjon om innhold og pris.

hmsportal.no
Kontakt oss