top of page

Agenda til årsmøte: Hvordan sette opp og hva du må inkludere

Agendaen til årsmøtet er viktig for et effektivt og strukturert møte. Vi gir deg innsikt i hvordan du best forbereder og gjennomfører møtet, samt viktigheten av en godt planlagt dagsorden.

Sist oppdatert:

20. okt. 2023

Dette får du vite om årsmøteagenda:Hva er en årsmøteagenda?


En årsmøteagenda, ofte bare kalt "agenda", er en planlagt liste over saker som skal diskuteres og besluttes på et årsmøte. 


Agendaen fungerer som en guide for møtets forløp, og sikrer at alle viktige temaer blir tatt opp i en logisk rekkefølge. 


I boligselskap, enten det er et borettslag eller et sameie, er årsmøteagendaen spesielt viktig fordi den gir beboerne en forhåndsvisning av hvilke saker som vil påvirke deres felles bosted.Hva skal være med i et årsmøte?


Når et boligselskap kaller inn til årsmøte eller generalforsamling, er det en rekke obligatoriske elementer som sørger for møtets strukturerte og korrekte gjennomføring. Årsmøtet innledes tradisjonelt med en offisiell åpning, ofte ved styreleder, som markerer starten. 


Deretter går man over til valg av møteleder, en ansvarlig person som vil lede møtet og sørge for at agendaen følges.


En annen viktig del av møtet er opptak av navnefortegnelse. Her lager man en oversikt over de tilstedeværende medlemmene og eventuelle fullmakter for å kontrollere at møtet er beslutningsdyktig. 


Etter dette trinnet kommer godkjenningen av innkallingen og dagsorden, hvor deltakerne bekrefter at innkallingen er mottatt i henhold til fastsatte frister.


Et annet vesentlig element er valg av referent og protokollvitner. Dette er viktig for å sikre at møtereferatet blir korrekt nedtegnet og etterfølgende godkjent. 


Deretter går møtet over til å behandle de spesifikke sakene for året. Disse varierer fra år til år og avhenger av hva som er aktuelt i boligselskapet. Sakene kan være orienteringssaker eller saker som skal stemmes over. 


Til slutt i møtet er det opplesing og godkjenning av protokoll fra møtet, som sikrer at alt som er diskutert og vedtatt, blir korrekt nedtegnet. Dette skrittet er essensielt for å opprettholde åpenhet og tillit mellom medlemmene i boligselskapet.


Hvem utarbeider agendaen til et årsmøte?


I de fleste boligselskap er det styret som har ansvaret for å utarbeide agendaen til årsmøtet. Dersom boligselskapet har forretningsfører, jobber styret ofte tett med rådgiver for å sikre at alle relevante saker inkluderes, og at møtet blir strukturert på en måte som fremmer effektivitet og klar kommunikasjon.Utarbeidelsen av en agenda er en strategisk oppgave. Den skal ikke bare reflektere de obligatoriske punktene som skal diskuteres, men også viktige saker som medlemmene i boligselskapet bør være oppmerksomme på eller ta stilling til. 


Eierne i boligselskapet er også med på å forme agendaen med egne innspill. Boligselskaper er pliktig å varsle om dato for årsmøte, samt sette en frist for når andelseiere eller seksjonseiere kan sende inn saker de ønsker tatt opp på årsmøtet. 


Så mens det tekniske ansvaret for å utarbeide agendaen vanligvis ligger hos styret, er prosessen helst en kollektiv innsats som reflekterer behovene og ønskene til hele boligselskapets fellesskap.

Hva skal være med i innkalling til årsmøte?


Innkallingen til årsmøte er din mulighet som styreleder eller -medlem til å sikre at alle er informert og forberedt.Her er noen av de viktigste elementene du bør ha med:


 • Grunnleggende detaljer: Start med borettslagets eller sameiets navn, etterfulgt av dato, tid og sted for møtet.

 • Fullmakt: For de som ikke kan delta personlig, gi dem en mulighet til å bli representert via en skriftlig fullmakt.


 • Agendaen: Dette er kjernen. Listen skal gi en oversikt over alle saker som skal diskuteres eller orienteres om.


 • Kontakt: Legg ved styrets kontaktinformasjon, slik at eierne vet hvor de kan henvende seg med spørsmål eller for ytterligere informasjon.Med riktig forberedelse og en klar innkalling, legger du grunnlaget for et produktivt og vellykket årsmøte.
Hvorfor er en godt strukturert årsmøteagenda viktig?


En godt strukturert årsmøteagenda er fundamentet for et effektivt og konstruktivt møte. Først og fremst sikrer det at alle nødvendige emner blir tatt opp. 


En slik agenda gir også forutsigbarhet for deltakerne. De vet hva de kan forvente, kan forberede seg bedre og delta mer aktivt i diskusjonene. Dette er spesielt viktig i boligselskap hvor avgjørelsene ofte har direkte innvirkning på eierne eller beboernes hverdag.


Til slutt, en godt planlagt agenda gir rom for å inkludere alle stemmer og meninger, noe som fører til mer demokratiske og gjennomtenkte avgjørelser.Hvordan gjennomføre et årsmøte?


Å gjennomføre et årsmøte krever forberedelse, struktur og effektiv kommunikasjon.Her er en trinn-for-trinn-tilnærming:


 • Forberedelse: Sørg for at alt det praktiske er på plass i god tid. Dette inkluderer å booke et egnet lokale, sikre nødvendig utstyr som mikrofoner eller prosjektorer, samt forberede alt av dokumenter og presentasjoner.


 • Møtets åpning: Møtet starter ofte med en formell åpning hvor møteleder, som ofte er styreleder, ønsker alle velkommen.


 • Presentasjon av agenda: Gå gjennom dagsordenen for møtet, slik at alle er klar over hva som skal diskuteres og i hvilken rekkefølge.


 • Gjennomgang av saker: Ta for dere punktene på agendaen én etter én. Sørg for en åpen og konstruktiv diskusjon, hvor alle får anledning til å ytre sin mening. Dette kan kreve en balansegang mellom å gi rom for diskusjon, samtidig som man holder seg til tidsplanen.


 • Avstemninger: Etter diskusjon av hver sak, kan det være nødvendig med en avstemning. Sørg for at prosessen er klar og rettferdig, og at alle stemmeberettigede får anledning til å avgi sin stemme.


 • Oppsummering: Mot slutten av møtet er det nyttig med en kort oppsummering av hva som er blitt besluttet og hvilke tiltak som skal iverksettes.


 • Avslutning: Takk alle for deltakelsen og informer om eventuell neste møtedato eller andre relevante hendelser i fremtiden.Husk at god kommunikasjon er nøkkelen til et vellykket møte. Det betyr å lytte like mye som å snakke, å respektere andres meninger, og å søke kompromisser når det er nødvendig.Med god planlegging og struktur vil årsmøtet gå smidig, og boligselskapet kan ta informerte beslutninger som gagner alle beboerne.Trenger du bistand med årsmøteagendaen?


Å strukturere et årsmøte kan være en utfordrende oppgave. Som kunde av oss, vil en rådgiver hjelpe deg med utforming av sakslisten og innkallingen. 


Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Hos oss kan du senke skuldrene. 

bottom of page