top of page

Generalforsamling: Viktige regler og beste praksiser for et produktivt møte

Generalforsamlingen er et avgjørende element i styringen av ethvert borettslag, og nøkkelen til en vellykket forsamling ligger i god forberedelse og forståelse av prosessene. Denne artikkelen gir deg en omfattende veiledning til alt fra planlegging til gjennomføring og dokumentasjon.

Sist oppdatert:

11. des. 2023

Dette får du vite om generalforsamling:Hva er en generalforsamling?


En generalforsamling er det øverste beslutningsorganet i et borettslag eller boligselskap.


Den samler alle eierne eller deres representanter for å diskutere og ta beslutninger om viktige saker som angår deres felles boligområde.


I henhold til Lov om borettslag (borettslagslova) § 7-4, skal generalforsamlingen avholdes hvert år.


Loven gir en rettslig ramme for hvordan generalforsamlinger skal organiseres og gjennomføres. Dette inkluderer alt fra innkalling av medlemmene til avstemningsprosedyrer.Hva gjør man på en generalforsamling?


På en generalforsamling i et borettslag eller boligselskap, er det flere sentrale aktiviteter som foregår, alle med mål om å sikre god forvaltning og styring av eiendommen.


Under generalforsamlingen tas det opp emner som årsregnskap, valg av styremedlemmer og behandling av eventuelle forslag som medlemmene har sendt inn. 


For eksempel, dersom det er behov for å utføre store vedlikeholdsarbeider i borettslaget, vil dette være en sak som typisk diskuteres og stemmes over i generalforsamlingen.

En generalforsamling fungerer som en demokratisk arena hvor alle eiere har mulighet til å påvirke beslutninger og fremme sine interesser.


Det er viktig at alle medlemmer engasjerer seg og deltar aktivt for å sikre at deres stemme blir hørt og at borettslaget drives på en måte som er til beste for alle beboere.Når er frist for generalforsamling?


Fristen for å avholde generalforsamling i et borettslag er angitt i Lov om borettslag (borettslagslova). 


Ifølge § 7-4, må generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni hvert år.


Denne tidsfristen er viktig å overholde for å sikre at borettslaget opererer i samsvar med lovverket, og gir eierne en regelmessig mulighet til å møtes og ta stilling til viktige saker relatert til deres felles eiendom.Hvordan forberede seg til generalforsamling?


Forberedelse er viktig for en vellykket generalforsamling, både for dere som sitter i styret og for eierne i borettslaget.For deg som sitter i styret:


 • Planlegging: Sett en dato for generalforsamlingen godt i forveien og forbered nødvendige dokumenter som årsregnskap og årsmelding.


 • Innkalling: Send ut innkallingen i henhold til lovkrav, minimum åtte og maksimum 20 dager før møtet. Inkluder all nødvendig informasjon som tid, sted og saksliste.


 • Dokumenter: Sørg for at alle relevante dokumenter er tilgjengelige for eierne, som årsregnskap og forslag som skal stemmes over.For deg som er eier av bolig:


 • Gjennomgang av dokumenter: Les gjennom innkallingen og vedlagte dokumenter nøye. Skriv ned eventuelle spørsmål eller kommentarer.


 • Fremme forslag: Hvis du har saker du ønsker diskutert, send inn disse i henhold til fristen.


 • Aktiv deltakelse: Din stemme er viktig. Delta aktivt, eller gi fullmakt til noen du stoler på hvis du ikke kan være til stede.God forberedelse bidrar til en effektiv og produktiv generalforsamling, hvor både styret og eierne kan ta velinformerte beslutninger.

Når og hva må inkluderes i en innkalling til generalforsamling?


En velstrukturert innkalling er avgjørende for å sikre en velfungerende generalforsamling. Tidspunkt for utsendelse:

Innkallingen skal sendes ut til eierne mellom åtte og tjue dager før generalforsamlingen. 


Dette tidsspennet er viktig for å gi alle nok tid til å forberede seg og planlegge deltakelse.Viktig innhold i innkallingen:


 • Tid og sted: Spesifiser når og hvor generalforsamlingen finner sted.


 • Saksliste: En detaljert oversikt over alle punkter som skal diskuteres. Dette kan omfatte godkjenning av årsregnskapet, valg av styremedlemmer, og eventuelle forslag fra eierne.


 • Forslag fra eierne: Inkluder forslag som er sendt inn av eierne innen angitt frist. Disse forslagene må være med i sakslisten.


 • Fullmakter: Gi informasjon om hvordan eiere som ikke kan delta, kan gi fullmakt til andre for å stemme på deres vegne.For mer detaljert informasjon om hvert av disse punktene, inkludert eksempler og ytterligere tips, sjekk ut vår omfattende hovedartikkel om emnet. Denne gir deg en dypere forståelse av hvordan du optimalt forbereder en innkalling til generalforsamlingen, sikrer at alle juridiske krav er oppfylt, og bidrar til en velorganisert og effektiv generalforsamling.
Hva bør inkluderes i en årsmelding?


En årsmelding bør gi en helhetlig oversikt over borettslagets eller boligselskapets virksomhet i løpet av året. 


Selv om det ikke er faste krav til innholdet, er det flere elementer som er nyttige å ta med:


 • Styrets sammensetning: En oppdatering om hvem som sitter i styret, deres roller og eventuelle endringer som har skjedd i løpet av året.


 • Styrets beretning: Her bør det gis en oppsummering av selskapets aktiviteter, økonomiske status, samt utfordringer og mål for året.


 • Budsjett for det kommende året: En oversikt over planlagte inntekter og utgifter, som gir en indikasjon på selskapets finansielle planlegging.


 • Vedlikeholdsplan: Informasjon om utført og planlagt vedlikehold, som gir en forståelse av selskapets tilnærming til eiendomsvedlikehold.


 • Bygninger og forsikringer: Detaljer om bygningenes status, gårds- og bruksnummer, samt forsikringsinformasjon.


 • Nøkkelinformasjon om boligselskapet: Nyttig informasjon som nøkkelbestilling, bredbåndstilbud, vaktmestertjenester og lignende.For mer informasjon om utforming av en årsmelding, ta en titt på vår utfyllende artikkel. Den gir deg nyttige tips og innsikt i hvordan du kan sette sammen en informativ og effektiv årsmelding.

Hvordan sette opp en effektiv agenda for generalforsamlingen?


En agenda for generalforsamlingen fungerer som et veikart for møtet, og sikrer at alle viktige punkter blir behandlet på en strukturert og effektiv måte. 


Den bidrar til en ryddig gjennomføring og sikrer at alle medlemmers stemmer blir hørt. Her er en typisk struktur for en agenda:


Offisiell åpning

Møtet starter ofte med en åpning av styreleder, som markerer begynnelsen på generalforsamlingen.


Valg av møteleder

En person velges til å lede møtet og sørge for at agendaen følges.


Navnefortegnelse

Det lages en liste over de tilstedeværende medlemmene og fullmakter for å bekrefte at møtet er beslutningsdyktig.


Godkjenning av innkalling og dagsorden

Deltakerne bekrefter at innkallingen er korrekt mottatt og godkjenner dagsordenen.


Valg av referent og protokollvitner

Disse velges for å nedtegne møtereferatet nøyaktig og godkjenne det etter møtet.


Behandling av årets saker

Varierte punkter diskuteres, både orienteringssaker og saker som krever avstemning.


Godkjenning av protokoll

Protokollen fra møtet leses opp og godkjennes, noe som er viktig for åpenhet og tillit mellom medlemmene.En godt planlagt agenda er grunnlaget for en vellykket generalforsamling. For mer informasjon om hvordan du setter sammen en effektiv agenda, kan du lese vår utfyllende artikkel om emnet.

Hvilke temaer og beslutninger bør inkluderes i sakslisten til generalforsamlingen?


En saksliste for generalforsamlingen er et nøkkelverktøy for å strukturere møtet. 


Den inneholder oversikten over de viktigste sakene som skal diskuteres. 


Vanlige punkter på sakslisten omfatter:


 • Økonomisk rapport

 • Valg av styremedlemmer

 • Vedlikeholdsprosjekter

 • Endringer i vedtekter

 • Felleskostnader og avgifter

 • Annet (diverse saker som beboerne ønsker å ta oppFor en generell oversikt og noen praktiske tips om hvordan du setter sammen en saksliste for generalforsamlingen, kan du se vår relaterte artikkel.
Hvordan gjennomføre en vellykket generalforsamling?


En vellykket generalforsamling krever mer enn bare godt innhold; den må også være godt organisert og ledet. 


For å sikre et vellykket møte, bør du i forkant ha tenkt på følgende;Forbered deg. En god start er halve jobben. 


Sørg for at alle nødvendige dokumenter og agendaen er distribuert i god tid. Dette hjelper medlemmene å forberede seg og bidra mer effektivt.Følg agendaen. Hold møtet på rett kurs ved å følge den fastsatte agendaen. 


Dette sikrer at du dekker alle planlagte temaer og hindrer at møtet blir unødvendig mye lengre enn tiden dere har satt av.Sørg for dynamisk møteledelse. En god møteleder holder diskusjonene i gang, sikrer at alle får komme til orde og holder møtet innenfor den allokerte tidsrammen.Inviter til dialog. Oppfordre til en åpen og konstruktiv samtale. 


Aktiv deltakelse fra medlemmene er nøkkelen til et vellykket møte.Gjennomfør avstemninger på en klar og rettferdig måte. Dette sikrer at alle beslutninger er gyldige og representative for medlemmenes synspunkter.Med disse retningslinjene kan generalforsamlingen bli en effektiv og inkluderende hendelse som tjener alle medlemmenes interesser.
Hva innebærer konstituering av generalforsamlingen og nytt styre?


Konstitueringen som skjer ved en generalforsamling, og konstituering av et nytt styre er to forskjellige, men like viktige prosesser.


Konstituering ved generalforsamling

På generalforsamlingen omfatter konstitueringen valg av nøkkelpersoner som møteleder, referent, protokollvitne og en opptelling av antall fremmøtte. 


Dette sikrer en ordentlig og gyldig gjennomføring av møtet. I tillegg inkluderer det godkjenning av dagsorden og innkalling.Konstituering av nytt styre

Etter at et nytt styre er valgt på generalforsamlingen, følger konstitueringen av dette styret. 


Dette innebærer tildeling av roller som;

 • styreleder

 • nestleder

 • sekretær

 • andre spesifikke posisjoner


Prosessen styres ofte av selskapets vedtekter eller husordensregler, som gir retningslinjer for tildelingen.
Hvordan fungerer fullmakter og stemmeregler?


I borettslag og boligselskaper er det mulig å benytte fullmakter for å representere seg på generalforsamlinger eller årsmøter. 


Dette er en praktisk løsning når man selv ikke kan delta.


Én fullmakt per person:

Det som er spesielt for borettslag kontra sameier er at en person kun kan møte og stemme med én fullmakt. Det betyr at hver beboer som ønsker å bli representert, må utnevne en egen fullmektig. 


Selvstendig beslutningsmyndighet:

Selv om du kan delegere din stemmerett gjennom en fullmakt, kan du ikke instruere fullmektigen om hvordan de skal stemme. Fullmektigen har selvstendig beslutningsmyndighet i alle avstemninger og beslutninger under møtet.


Velge en fullmektig:

Det er viktig å velge en fullmektig som du stoler på og som du mener vil representere dine interesser og synspunkter. En godt valgt fullmektig sikrer at dine meninger og preferanser blir hensyntatt.

Hva gjør en valgkomité i et borettslag?


Valgkomiteen i et borettslag eller sameie har en viktig oppgave med å finne egnede kandidater til styreverv. Deres rolle er å sikre en rettferdig og balansert nominasjonsprosess.


Valgkomiteens hovedoppgaver er å:


 • Vurdere kandidater. Finne potensielle kandidater med de riktige kvalifikasjonene og egenskapene.

 • Presentere nominasjoner. Foreslå en liste over kandidater til generalforsamlingen.Valgkomiteens arbeid er sentralt for å opprettholde et kompetent og effektivt styre. 

Hva er et årsregnskap?


Et årsregnskap er en økonomisk rapport som detaljert fremstiller et boligselskaps økonomi for et regnskapsår, som vanligvis løper fra 1. januar til 31. desember. 


Dette dokumentet inneholder flere nøkkelkomponenter:


 • Balansen: Viser boligselskapets eiendeler, gjeld og egenkapital.

 • Resultatregnskapet: Gir en oversikt over inntekter og utgifter.

 • Notene til regnskapet: Tilbyr ytterligere detaljer og forklaringer om de ulike postene.Årsregnskapet er essensielt for både styret og beboerne, da det gir et klart bilde av den økonomiske helsen til boligselskapet og er grunnlaget for informerte økonomiske beslutninger.


Hvordan gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling?


En ekstraordinær generalforsamling i et borettslag er nødvendig når det dukker opp presserende saker som krever rask behandling og beslutning. 


Prosessen for å gjennomføre en slik generalforsamling inkluderer følgende steg:


Innkalling

Ifølge borettslagsloven § 7-4, skal innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling i et borettslag sendes skriftlig til andelseierne med minst åtte dagers varsel.


Denne innkallingen må inkludere dato, tid, sted og en detaljert saksliste for møtet.Behandling av Saker: 

Under generalforsamlingen presenteres og diskuteres de aktuelle sakene grundig.


Dette gir beboerne muligheten til å stille spørsmål, diskutere og komme med innspill før det stemmes over hver enkelt sak.Avstemning: 

Avgjørelser fattes gjennom avstemning, der hver andelseier har stemmerett.


Dette sikrer at alle beslutninger tatt under generalforsamlingen er representative for andelseiernes meninger.Gjennom å følge denne prosedyren, kan borettslaget effektivt og rettferdig adressere og løse saker som krever øyeblikkelig oppmerksomhet, i tråd med gjeldende lovgivning og borettslagets egne vedtekter.

Hvordan skriver man en protokoll og referat fra en generalforsamling?


Å skrive en protokoll og referat fra en generalforsamling i et borettslag er en viktig oppgave som sikrer nøyaktig og offisiell dokumentasjon av møtets beslutninger og diskusjoner.


Protokollen: 

Dette dokumentet skal inneholde en formell og detaljert oversikt over møtets gang, inkludert alle avstemningsresultater og beslutninger. 


Protokollen bør signeres av møteleder og protokollvitner for å bekrefte dens nøyaktighet.Referatet: 

Referatet gir en mer detaljert beskrivelse av møtet, inkludert diskusjoner og kommentarer fra deltakerne. 


Mens protokollen er mer formell og konsis, gir referatet en bredere forståelse av konteksten rundt beslutningene som ble tatt.Det er viktig at både protokollen og referatet skrives på en klar og forståelig måte, og at de nøyaktig reflekterer innholdet og utfallet av møtet.

Trenger du hjelp med generalforsamlingen?


Hos OBF forstår vi kompleksiteten og viktigheten av en vellykket generalforsamling. 


Som din forretningsfører, kan vi bistå med alt fra planlegging og gjennomføring til oppfølging etter møtet. 


Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan gjøre din neste generalforsamling både enklere og mer effektiv.
bottom of page